Sphinx Wertheimpark - Amsterdam (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 22.023 E 004° 54.550
31U E 629984 N 5803579
Quick Description: 2 Sphinx Sculptures at the entrance to the Wertheimpark in Amsterdam.
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 1/15/2021 1:18:39 PM
Waymark Code: WM13NEN
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 4

Long Description:
These two Sphinx Sculptures cannot be misses when you pass or want to enter the Wertheimpark in the center of Amsterdam.

Het Wertheimpark is een gedeelte van het oudste wandelpark (1812) van Amsterdam. Dat park is in de loop der tijd kleiner geworden. De voormalige tuin met de naam van het Park grensde in de 19e eeuw aan theater de Parkzaal, ’s zomers werden de concerten uitgevoerd in het Park, alleen leden hadden toegang. Het hek met de sfinxen dateert uit het midden van die eeuw, de mensdieren waren oorspronkelijk van zink (sommige bronnen vermelden abusievelijk van hout).

Als phoenixen uit de as
De sfinxen waren na de oorlog vervallen en zijn rond 1948 verwijderd en daarna verdwenen. In de jaren zeventig wilden de buurtbewoners de sfinxen graag terug. Maar de gemeente schrijft dat de objecten niet meer achterhaalbaar zijn en het vervaardigen van nieuwe sfinxen te duur zou worden.
In 1982 krijgt bij het 300-jarig bestaan ??van de Plantage de buurt van de gemeente Amsterdam nieuwe marmeren sfinxen ten geschenke, burgemeester Polak had zich er persoonlijk sterk voor gemaakt.
(bewerkte bron: (visit link)

Over het Wertheimpark
Het Wertheimpark is een klein park in de Plantagebuurt in Amsterdam. Het is gelegen aan de Plantage Middenlaan, de Plantage Parklaan en de Nieuwe Herengracht, tegenover de Amsterdamse Hortus Botanicus. Het is het enige park dat binnen de grenzen van het stadsdeel Centrum ligt. Het park is vernoemd naar de Amsterdamse Joodse ondernemer en filantroop Abraham Carel Wertheim (1832-1897). Op 14 augustus 1942, tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, werd bij besluit van burgemeester Edward Voûte een aantal Amsterdamse straat- en parknamen veranderd. Het ging hier om straten en parken die naar het Nederlandse koningshuis of naar Joden genoemd waren. Ook het Wertheimpark kreeg een andere naam. Tot na het einde van de oorlog in mei 1945 heette het park "Parktuin". Op de pilaren naast de hoofdingang van het park, op de hoek van de Plantage Middenlaan en Plantage Parklaan, staan, met lantaarns gekroonde, witmarmeren sfinxen.

In het park, dat 0,75 hectare groot is, bevindt zich een natuurstenen fontein uit 1898, ontworpen door de architect Jonas Ingenohl. Het randschrift van de fontein luidt "Der armen hulp, der zwakken staf, der menschen vriend, een wekstem ten leven, den kunstenaar tot steun, den tragen tot spoorslag, door stad en land betreurd". Een plaquette toont het portret van Wertheim.
bron: (visit link)

Google translation:
The Wertheim Park is part of the oldest walking park (1812) in Amsterdam. That park has become smaller over time. In the 19th century, the former garden with the name of the Park bordered on the Parkzaal theater. In the summer the concerts were performed in the Park, only members had access. The fence with the sphinxes dates from the middle of the century, the human animals were originally made of zinc (some sources mistakenly mention wood).
Like phoenixes from the ashes
The sphinxes were dilapidated after the war and were removed around 1948 and then disappeared. In the 1970s, the residents of the neighborhood wanted the sphinxes back. But the municipality writes that the objects can no longer be traced and the manufacture of new sphinxes would be too expensive.
In 1982, on the 300th anniversary of the Plantage, the neighborhood of the municipality of Amsterdam received new marble sphinxes as a gift. Mayor Polak had personally made a case for this.
(edited source: (visit link)

About the Wertheimpark
The Wertheimpark is a small park in the Plantagebuurt in Amsterdam. It is located on Plantage Middenlaan, Plantage Parklaan and Nieuwe Herengracht, opposite the Amsterdam Hortus Botanicus. It is the only park within the boundaries of the Centrum district. The park is named after the Amsterdam Jewish entrepreneur and philanthropist Abraham Carel Wertheim (1832-1897). On August 14, 1942, during the German occupation in World War II, a number of Amsterdam street and park names were changed by decision of mayor Edward Voûte. These were streets and parks that were named after the Dutch royal family or after Jews. The Wertheim Park was also renamed. Until after the end of the war in May 1945 the park was called "Parktuin". On the pillars next to the main entrance of the park, on the corner of Plantage Middenlaan and Plantage Parklaan, are lantern-crowned white marble sphinxes.

In the park, which covers 0.75 hectares, is a natural stone fountain from 1898, designed by the architect Jonas Ingenohl. The edge inscription of the fountain reads "The poor help, the weak staff, the friend of man, a wake-up voice to life, the artist to support, the slow to beat, mourned by town and country". A plaque shows the portrait of Wertheim.
source: (visit link)
Style: Greek

Medium: marble

Head Type: Woman

Website: [Web Link]

Street Address:
Anne Frankstraat 172
Amsterdam, ZH Amsterdam
1011 SX


Statue Name: Not listed

Specify Other Head: Not listed

Head Namesake: Not listed

Visit Instructions:

Post a picture of your GPS (time stamp), and maybe another of the statue.

Please update any changes in the status of the statue or it's surroundings.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sphinx Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited Sphinx  Wertheimpark - Amsterdam (NL) 10/10/2021 Axel-F visited it