Oud schip op de Stadsblokken werf - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 58.567 E 005° 54.199
31U E 699400 N 5762363
Quick Description: Oud schip uit 1924 dat wordt gerestaureerd op de werf
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/21/2021 12:46:31 PM
Waymark Code: WM15ENJ
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Long Description:
Op de oude ASM werf liggen een aantal oude schepen te wachten op restauratie.
Hier gaat het om een Katwijker genaamd Stad Woerden die werd gebouwd in 1924. In 2017 wordt het schip in erbarmelijke staat geschonken aan de stadsblokkenwerf.

Historie van de Werf
ASM-terrein Stadsblokken
Op de Stadsblokken stond vroeger de Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij (ASM). Het bedrijf is in 1889 opgericht door de heer Prins en was gespecialiseerd in het bouwen van stoommachines, sleepboten, baggermolens en zeeschepen. De scheepswerf was lange tijd een van de grootste werkgevers van Arnhem.

Het gezicht van de zuidoever
De ASM bestond uit een paar scheepshellingen, een machinefabriek, kopergieterij, ketelmakerij, timmerwerkplaats, kantoor en woonhuis. De loodsen en kranen van de werf waren decennialang het gezicht van de zuidoever van de Rijn.

De ‘Bloedhelling’
Door de crisis in de Nederlandse scheepsbouw zijn in 1978 de werkzaamheden gestaakt. Slechts enkele funderingen van gebouwen en een haven herinneren nog aan de ‘Bloedhelling’, zoals dit bedrijf in de volksmond werd genoemd.

2015
Stadsblokkenwerf
Op de fundamenten van de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) wordt nu een kleinschalige historische scheepswerf ontwikkeld, de Stadsblokkenwerf. Met een pontje en werfpaviljoen wil Stadsblokkenwerf tevens een entree zijn voor voetgangers die Stadsblokken/Meinerswijk willen bezoeken.

De ASM was eens de grootste werkgever van Arnhem en domineerde ‘de overkant’ van de Rijn met haar activiteiten tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien lag het terrein braak tot in 2015 de stichting Stadsblokkenwerf een vliegende start maakte. Veel vrijwilligers en bedrijven ondersteunen het initiatief.

Inmiddels zijn de volgende activiteiten ontplooid:
• Aanpassen en inrichten van het terrein
• Een voetgangerspontje tussen de Rijnkade en de Stadsblokkenwerf
• De werfloods met een fraai ambachtelijk gemaakt front
• Het Werfpaviljoen en de Theetuin
• Fietsvoorzieningen voor het pontje
• Restauratie project Stad Woerden (leerwerkproject)
• Diverse culturele evenementen op Stadsblokken werden ondersteund
• De museale werftuin met een echt element van de Berlijnse Muur.
• Werfbibliotheek
• De kraan die nu de werf met een hoogte van meer dan 25 meter domineert.

Op het programma staat:
• De ontwikkeling van de scheepswerf met langshelling en nieuwe loods
• Ontwikkeling van de Werftuin

De Stichting Stadsblokkenwerf is voortgekomen uit een werkgroep die al tal van jaren actief was vanuit de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA).

Op het terrein liggen verschillende oude schepen te wachten op restauratie.

(visit link)

Eng
A number of old ships are waiting for restoration at the old ASM yard.
This is a Katwijker named Stad Woerden that was built in 1924. In 2017 the ship was donated to the city block yard in a deplorable condition.

History of the Yard
ASM Terrain City Blocks
The Arnhemse Stoomsloophelling Maatschappij (ASM) used to be located on the Stadsblocks. The company was founded in 1889 by Mr. Prins and specialized in building steam engines, tugs, dredgers and seagoing vessels. For a long time, the shipyard was one of the largest employers in Arnhem.

The face of the south bank
The ASM consisted of a few slipways, a machine shop, copper foundry, boiler shop, carpenter's workshop, office and residence. The sheds and cranes of the yard were the face of the south bank of the Rhine for decades.

The 'Blood Slope'
Due to the crisis in the Dutch shipbuilding industry, the work was discontinued in 1978. Only a few foundations of buildings and a harbor still remind us of the 'Blood slope', as this company was popularly called.

2015
City Blocks Yard
On the foundations of the Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) a small-scale historic shipyard is now being developed, the Stadsblock wharf. With a ferry and wharf pavilion, Stadsblokwerf also wants to be an entrance for pedestrians who want to visit Stadsblocks/Meinerswijk.

The ASM was once the largest employer in Arnhem and dominated 'the other side' of the Rhine with its activities until the 1970s. Since then, the site lay fallow until the Stadsblokwerf foundation got off to a flying start in 2015. Many volunteers and companies support the initiative.

The following activities have since been developed:
• Adjusting and setting up the terrain
• A pedestrian ferry between the Rijnkade and the Stadsblokwerf
• The wharf shed with a beautifully handcrafted front
• The Yard Pavilion and the Tea Garden
• Bicycle facilities for the ferry
• Restoration project Stad Woerden (learning project)
• Various cultural events on City Blocks were supported
• The museum yard garden with a real element of the Berlin Wall.
• Site Library
• The crane that now dominates the yard with a height of more than 25 meters.

On the program is:
• The development of the shipyard with longitudinal ramp and new shed
• Development of the Yard Garden

The Stadsblokwerf Foundation arose from a working group that had been active for many years from the Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA).

Several old ships are waiting for restoration on the site.
Is there a tour: Not listed

If boat is a garden what was planted in it: Not listed

Visit Instructions:
Photos.

What you thought of the location.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Landlocked Boats
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Oud schip op de Stadsblokken werf - Arnhem, NL 12/25/2021 PetjeOp visited it