Heilig Hartbeeld - Rijsbergen - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 51° 30.910 E 004° 41.930
31U E 617877 N 5708484
Quick Description: Het Heilig Hartbeeld is een beeldengroep in de Nederlandse plaats Rijsbergen. N 51 30.910, E 4 41.930
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 4/29/2022 7:40:45 AM
Waymark Code: WM163Y1
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
Het Heilig Hartbeeld is een beeldengroep in de Nederlandse plaats Rijsbergen.

Het Heilig Hartbeeld bestaat uit een beeldengroep gemaakt door de Belgische beeldhouwer Aloïs De Beule. De Christusfiguur was een opdracht van het kerkbestuur, het gezin was een geschenk van de parochianen aan pastoor Verbunt voor zijn koperen jubileum.

De staande Christusfiguur werd geplaatst in 1936. Het boerengezin werd in 1940 toegevoegd. Aan Christus' linkerhand een vrouw met kind en aan zijn rechterhand een man met een schop. De beeldengroep staat op een rotspartij van imitatiesteen gemaakt door Frans Janssens.
bron (visit link)

Een Heilig Hartbeeld is een standbeeld gewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Van de devotie tot het Heilig Hart is al sprake in de 13e eeuw. Rond de wisseling van 19e naar de 20e eeuw werd de Heilig Hartverering nieuw leven ingeblazen. In deze periode werden onder andere diverse katholieke kerken gebouwd gewijd aan het Heilig Hart, zoals de Sacré-Cœur in Parijs, met het mozaïek Christus in majesteit, en de Heilig Hartkerken in Oss en Breda. Er werden veel Heilig Hartbeelden geplaatst in en rond de kerken, op de Heilig Hartkerk of Paterskerk in Eindhoven staat zelfs een H. Hartbeeld op de kerktoren. In Nederland zijn de Heilig Hartbeelden vooral te vinden in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Een Heilig Hartbeeld bestaat in de regel uit een staande Christusfiguur, gekleed in een lang geplooid gewaad. Meestal is op de borst een vlammend hart zichtbaar. De handen kunnen zegenend zijn opgeheven of wijzen naar het hart. In een aantal gevallen werden bijfiguren geplaatst, vaak in een driehoekscompositie, Vooral na de instelling van het feest van Christus Koning in 1925 werd Christus ook als koning verbeeld, met koninklijke attributen als een kroon of scepter. Zeldzaam is de vorm waar Christus zit op een troon,
bron (visit link)
-----------------
The Sacred Heart Statue is a sculpture group in the Dutch town of Rijsbergen.

The statue of the Sacred Heart consists of a group of statues made by the Belgian sculptor Aloïs De Beule. The Christ figure was commissioned by the church council, the family was a gift from the parishioners to Father Verbunt for his copper jubilee.

The standing figure of Christ was placed in 1936. The peasant family was added in 1940. On Christ's left hand is a woman with a child and on his right hand a man with a shovel. The group of statues stands on a rock made of imitation stone by Frans Janssens.
source (visit link)

A Sacred Heart statue is a statue dedicated to the Sacred Heart of Jesus.
Devotion to the Sacred Heart was already mentioned in the 13th century. Around the turn of the 19th to 20th centuries, new life was breathed into Sacred Heart devotion. During this period, various Catholic churches were built dedicated to the Sacred Heart, such as the Sacré-Cœur in Paris, with the mosaic Christ in Majesty, and the Sacred Heart Churches in Oss and Breda. Many Sacred Heart statues were placed in and around the churches; the Sacred Heart Church or Paterskerk in Eindhoven even has a Sacred Heart statue on the church tower. In the Netherlands, Sacred Heart statues can mainly be found in the provinces of North Brabant and Limburg.

A Sacred Heart statue generally consists of a standing figure of Christ, dressed in a long pleated robe. Usually a flaming heart is visible on the chest. The hands may be raised in blessing or point to the heart. In a number of cases, secondary figures were placed, often in a triangular composition. Especially after the institution of the feast of Christ the King in 1925, Christ was also depicted as king, with royal attributes such as a crown or sceptre. Rare is the form where Christ is seated on a throne,
source (visit link)
Associated Religion(s): Katholiek

Statue Location: St Bavostraat Rijsbergen

Entrance Fee: gratis

Artist: Aloïs De Beule.

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Heilig Hartbeeld - Rijsbergen - NL 4/30/2022 Andre 61 visited it