Troense gamle Skole - Troense, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 01.999 E 010° 38.772
32U E 605212 N 6099738
En af de over 30 fredede bygninger i skipperbyen Troense, er den gamle skole.
Waymark Code: WM17BGR
Location: Denmark
Date Posted: 01/20/2023
Published By:Groundspeak Premium Member FamilieFrohne
Views: 5

Troense gamle Skole, Strandgade 001, Svendborg


En af de over fredede bygninger i skipperbyen Troense, er den gamle skole. Faktisk er der over 30 fredede bindingsværkshuse fra slutningen af 1700 tallet i landsbyen. De ligger nærmest side om side og det er et meget hyggeligt sted.

Troense har været en skipperby og de mange sømænd investerede deres penge i byggerier. Også denne skole fra 1790. Sømændene havde opdaget hvor vigtigt det var med uddannelse. Skolen åbnede derfor for sømandsbørn 25 år før den først almene danske skolelov blev gennemført i 1814.
Børnene gik i skole hver anden dag fra de var 7 til 14 år.. De lærte at regne og skrive og lære salmevers.

Skolen består faktisk af tre bygninger. Et forhus, et sidehus og et baghus. De er opført med års mellemrum og forhuset er det ældste. Det blev brugt til bolig og skolestue. Det er også den mest interessante bygning. Sidehuset og baghuset er opført senere og har været brugt til dyr og til opbevaring.
Både forhus og baghus er opført i bindingsværk. Sidehuset er et hvidkalket hus.
Forhuset er et 5 fags bindingsværk i grøn og hvid. Taget er rødt tegl. På taget er der en lanterne med en klokke.
Over døren er der en sandsten med teksten: "Til nyttige kundskabs udbredelse blev denne skole op bygt aaret 1790".

Da skolen lukkede blev der indrettet Søfartsmuseum indtil omkring 2007. I dag er boligen i privat eje.

One of the listed buildings in the skipper town of Troense is the old school. In fact, there are over 30 listed half-timbered houses from the end of the 18th century in the village. They are almost side by side and it is a very cozy place.

Troense has been a skipper's town and the many sailors invested their money in buildings. Also this school from 1790. The sailors had discovered how important education was. The school therefore opened for sailors' children 25 years before the first general Danish school law was implemented in 1814.
The children went to school every other day from the age of 7 to 14. They learned arithmetic and writing and learned psalm verses.

The school actually consists of three buildings. A front house, a side house and a back house. They were built years apart and the front house is the oldest. It was used for housing and a schoolroom. It is also the most interesting building. The side house and the back house were built later and have been used for animals and for storage.
Both the front house and the back house are built in half-timbered timber. The side house is a whitewashed house.
The front house is a 5-section half-timbered structure in green and white. The roof is red tile. On the roof there is a lantern with a bell.
Above the door there is a sandstone with the text: "For the spread of useful knowledge, this school was built in 1790".

When the school closed, it was set up as a Maritime Museum until around 2007. Today, the home is privately owned.


Source: (visit link)
(visit link)
Official database entry: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location.
Enjoy your visit, tell your story and post a picture.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Nordic Heritage
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.