Land van Ooit - Drunen, The Netherlands.
featured waymark
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 51° 41.602 E 005° 10.334
31U E 650133 N 5729168
Quick Description: Former theme park in Nieuwkuijk, part of the municipality of Heusden.
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 2/18/2019 5:58:04 AM
Waymark Code: WM103CQ
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 17

Long Description:
Het Land van Ooit was een kinderthemapark in Drunen (gemeente Heusden) met een oppervlakte van 34 hectare. Het werd opgericht in 1989 door Marc Taminiau, die daarvoor directeur bij de Efteling was. De leiding was tot op het einde steeds in handen van verschillende leden van de familie Taminiau. Het park is meerdere malen in betalingsmoeilijkheden geraakt, maar tot 2007 is men daar steeds overheen gekomen.

Het park
Het was een park rond een ridderthema waarbij veel nadruk lag op theater: er waren veel acteurs die in het park rondliepen en een personage speelden uit het verhaal, alles onder het motto kinderen zijn de baas. De 'Gouverneur' was de bestuurder, Graaf Wildebras van Ooit & Gravinne Rondalia van Ooit zijn de 'staatshoofden'. Hoewel er veel nadruk op theater lag, zag het park zich halverwege de jaren negentig door teruglopende bezoekersaantallen genoodzaakt om enkele "snelle attracties" aan het park toe te voegen om zo meer klandizie te trekken.
Het Land van Ooit sprak over zichzelf alsof het een echt land is, met inwoners (Ooiters), anderlanders (niet-Ooiters), grenzen, ridders en ridderinnen (de bezoekende kinderen) en hun lakeien (hun ouders). In het Land van Ooit werd ook een vreemde valuta gehanteerd, namelijk de OoitSent. Daarnaast gold er in het park een zogenaamde regel dat de kinderen de baas zijn, en niet hun ouders.
Kenmerkend aan het park waren ook de vele bordjes langs de kant met humoristische, vaak rijmende opmerkingen over wat er te zien was (bijvoorbeeld een omgevallen boom). Een veel terugkomend dier in het thema van Het Land van Ooit is daarnaast de zwaan. De zwaan was in het park onder andere terug te vinden op richtingaanwijzers en poorten.

Faillissement
Op 21 november 2007 werd Het Land van Ooit failliet verklaard. Het Land van Ooit ging in 2006 al eens eerder over de kop. Na een doorstart bleef het aantal bezoekers tegenvallen. Als oorzaken worden hoge opstartkosten en het slechte weer genoemd (vrijwel alle attracties stonden buiten). Maar ook de negatieve publiciteit over de Belgische versie Ooit Tongeren heeft parten gespeeld, waardoor ook dit park de poorten moest sluiten.
In november 2007 vroeg Het Land van Ooit voor de tweede keer faillissement aan. Belangrijke reden voor het faillissement waren volgens de directie de tegenvallende bezoekcijfers. In maart 2008 vond de executieverkoop plaats van de roerende bezittingen.
De gemeente Heusden kocht de grond en de opstallen. De gemeente draagt zorg voor het natuurgebied en kasteel. Januari 2009 heeft de gemeente Heusden de naam van het park veranderd in Poort van Heusden. In 2015 werd bekendgemaakt dat het terrein van het park zal worden opengesteld als wandelgebied en voor iedereen vrij te bezoeken zal worden. In het najaar van 2015 zijn de restanten van de troonzaal en overige restanten met de grond gelijk gemaakt. Het Roze Kasteel is het enige resterende vastgoed van het vroegere Land van Ooit.
(bron: wikipedia)

English (google translation)
The Land van Ooit was a children's theme park in Drunen (Heusden municipality) with an area of ??34 hectares. It was founded in 1989 by Marc Taminiau, who previously was director at the Efteling. The management was always in the hands of several members of the Taminiau family. The park has been hit in payment difficulties several times, but until 2007 people have always overcome it.

The park
It was a park around a knight theme with a lot of emphasis on theater: there were many actors who walked around the park and played a character from the story, everything under the motto children are the boss. The 'Governor' was the director, Count Wildebras van Ooit & Gravinne Rondalia van Ooit are the 'heads of state'. Although there was a lot of emphasis on theater, the park was forced to add some "fast attractions" to the park in the mid-nineties due to reduced visitor numbers in order to attract more customers.
The Land van Ooit talked about itself as if it were a real country, with inhabitants (Ooiters), otherlanders (non-Ooiters), borders, knights and knights (the visiting children) and their lackeys (their parents). In the Land van Ooit a foreign currency was also used, namely the OoitSent. In addition, there was a so-called rule in the park that the children are the boss, and not their parents.
Characteristic of the park were the many signs along the side with humorous, often rhyming remarks about what was to be seen (for example, a fallen tree). A much returning animal in the theme of Het Land van Ooit is also the swan. The swan was to be found in the park on, among other things, direction indicators and gates.

Bankruptcy
On 21 November 2007 Het Land van Ooit was declared bankrupt. The Land van Ooit in 2006 already turned upside down. After a restart, the number of visitors remained disappointing. The causes are high start-up costs and bad weather (almost all attractions were outside). But the negative publicity about the Belgian version Ooit Tongeren also played tricks, which meant that this park also had to close its gates.
In November 2007 Het Land van Ooit filed for bankruptcy for the second time. An important reason for the bankruptcy, according to the management, was the disappointing visitor numbers. In March 2008, the sale of the movable property took place.
The municipality Heusden bought the land and the buildings. The municipality takes care of the nature reserve and castle. In January 2009, the municipality of Heusden changed the name of the park to Poort van Heusden. In 2015 it was announced that the grounds of the park will be opened as a walking area and will be freely available for everyone. In the autumn of 2015, the remains of the throne room and other remnants were razed to the ground. Het Roze Kasteel is the only remaining property of the former Land van Ooit.

Information about the park (in Dutch):
(visit link)

Beste bezoeker van dit WM, let alstublieft op het volgende.
Ik besteed liefdevolle aandacht aan mijn Waymarks daarom komen 'visits' zonder een originele foto in aanmerking om te worden verwijderd.
Een paar regels over je bezoek wordt altijd gewaardeerd.
---------------------------------------------------------------
Dear visitor of this WM, please take notice of the following:
I put effort in my waymarks and therefore visits without an original photo are subject for deletion. A few lines about your visit is highly appreciated.
Date Park Opened: 4/28/1989

Date Park Closed: 11/21/2007

Address:
Kasteellaan 1
Drunen, The Netherlands
5253 AM


Current Use or Function:
park


Is the park still there?: No

If not, what is in its place now?:
demolished.


Visit Instructions:
You must post at least one original picture at the posted coords to post a visit log for this waymark. Extra points if you are in the spirit of the park (i.e., in costume, etc.).
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Defunct Amusement Parks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 3/14/2022 T-Team! visited it
eilers1 visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 12/16/2021 eilers1 visited it
haxepaxe visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 9/15/2019 haxepaxe visited it
Axel-F visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 6/1/2019 Axel-F visited it
Andre 61 visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 3/15/2019 Andre 61 visited it
GlobetrotterJoanna visited Land van Ooit - Drunen, The Netherlands. 11/17/2018 GlobetrotterJoanna visited it

View all visits/logs