De Krölstarte - Middelaar, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 43.459 E 005° 54.933
31U E 701360 N 5734400
Figurative sculpture of a pig, symbol of the carnaval group 'De Krölstarte'
Waymark Code: WM10C5E
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 04/12/2019
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 2

NL

Hoe Middelaar het varkensland geworden is…
Het Bestuur van CV De Krölstarte kreeg van erelid en oud-Prins Piet Siebers (1969) onderstaand relaas toegespeeld. Het is door hem opgetekend op basis van mondelinge overlevering. Zijn belangrijkste bron was amateurhistoricus Pastoor Th.W.J. (Thei) Driessen die van 1945 tot 1961 pastoor was in Middelaar en daar na de oorlog een nieuwe kerk bouwde. Het verhaal maakt duidelijk hoe het komt dat in Middelaar het varken, de krölstart, zo’n belangrijke rol speelt. Dat is belangrijke informatie voor iedereen die zich afvraagt waarom er voor d’n Trog in Middelaar een monumentale Krölstart staat.


Naaikransje

Het zal rond 1890 geweest zijn toen in Gennep op een naaikransje een stel dames kousen en onderbòkse aan het stoppen was. En uiteraard hadden ze elkaar tijdens het verstelwerk wel het een en ander te vertellen. Eén dame had groot nieuws. Bij haar slager hadden ze zo’n lekkere worst en ham, zoiets lekkers had ze nog nooit geproefd. Ze haalde een paar stukjes uit de keuken en er werd geproefd. En hoe, ze waren er allemaal wild van, zo lekker was het. Natuurlijk wilden ze allemaal weten waar die worst vandaan kwam. Ze vertelde het en het gevolg was dat iedereen bij die slager worst ging halen.


Geheim recept

Al snel kreeg de slager de vraag hoe het toch kon dat zijn worst zo lekker was. “Dat is het geheim van de vakman,” was alles wat hij kwijt wilde. Maar het verhaal ging rond en ook de andere slagers in de buurt waren erg nieuwsgierig hoe het zat en wilden het naadje van de kous weten. Ze kwamen er toen achter dat de slager zijn varkens in Middelaar haalde en niet in Ottersum zoals de meeste slagers toen deden. Dat was dus het geheim. Maar wat nou precies het geheim van de Middelaarse varkens was, wisten ze daarmee nog niet. In Middelaar wisten ze dat natuurlijk maar al te goed: wat lekker en goed is voor de mens is ook goed voor het dier. Daarom werden de varkens in Middelaar bijgevoerd. Ze kregen naast hun normale voer uit d’n bruspot nog iets extra’s. Dat waren bosvruchten zoals kastanjes, eikels, dennenappels en brombèère. Daardoor kreeg het vlees een heel bijzondere smaak.


Ramp

In Middelaar was dat al heel lang bekend en in Gennep wisten ze het nu dus ook. Daarom kochten de slagers uit Gennep hun varkens voortaan in Middelaar en bleven de boeren in Ottersum met hun varkens zitten. Het was een regelrechte ramp. Er moest iets gebeuren. In Ottersum liepen al mensen rond die hun broek niet meer dicht konden omdat ze al hun varkensvlees noodgedwongen zelf moesten opeten. Er werd druk vergaderd over het geheim van Middelaar en er werd van alles bedacht. Maar ze kwamen er niet uit. De stemming werd vijandig en er klonk zelfs oorlogstaal. “Ze moesten met z’n allen maar eens naar Middelaar om verhaal halen. Wat dachten die boeren uit Middelaar wel, die Middelaarse varkens. De Ottersumse jonge boeren moesten maar eens op vrijerspad gaan in Middelaar en er zo proberen achter te komen wat het geheim was. Dat zou ze wel leren daar.” Maar de Middelaarse schonen waren daar absoluut niet van gediend want die uit Ottersum, vonden ze, hadden het een beetje hoog in de bol. Dat werd dus niks.Veldslag

Dan maar met z’n allen naar Middelaar om ze daar mores te leren. Er werd afgesproken dat men samen zou vertrekken bij Marie Gruus van Café d’n Alden Tol. En zo ging de stoet op pad, tien, twaalf man sterk, op de klompen, gewapend met stokken en weinig verstand, bij de Drie Kronen de Bloemenstraat in richting Middelaar. Maar bij Jan Laarakker werd een man naar Middelaar gestuurd met de boodschap dat men zich moest voorbereiden op de komst van een troep boze boeren uit Ottersum.Redding van boven

In Middelaar verschanste men zich bij de Kolk tegenover de kerk. Dat was handig want als er kwaadwilligen waren konden die zo in de plomp worden gekieperd. De Pastoor zag het allemaal gebeuren. Hij vertrouwde het niet en was bang dat het uit de hand zou lopen. Hij keek naar de hemel en riep tegen zijn hoogste baas “Doe iets, doe iets!” En toen begon het plotseling heel hard te regenen en te stormen. Het “verstand” zegevierde, de kemphanen kwamen tot inkeer en iedereen droop af naar huis. Maar het Middelaarse varken was voortaan een begrip en Middelaar werd bekend als het varkensland. Dat verklaart ook de naam van de Carnavalsvereniging De Krölstarte. Het is een eerbetoon aan het Middelaarse varken.

(visit link)
EN


How Middelaar became the pig land ...Sewing wreath

It must have been around 1890 when a couple of ladies told a couple of ladies in Gennep. One lady had big news. They had such a tasty sausage and ham with her butcher, something she had never tasted before. . Of course they all wanted to know where that sausage came from. She told it and the result was that everyone went to get a sausage from that butcher.


Secret recipe

Soon the butcher was asked how it was possible that his sausage was so tasty. "That is the professional's secret," was all he wanted to say. But the story went around and the other butchers in the neighborhood were also very curious. They then discovered that the butcher fetched his pigs in Middelaar and not in Ottersum like most butchers did then. That was the secret. But they did not yet know exactly what the secret of the Midderschelde pigs was. In Middelaar, of course, they knew that all too well: what is good and good for humans is also good for animals. That is why the pigs were fed in Middelaar. They received something extra in addition to their normal food. Those were forest fruits such as chestnuts, acorns and pine cones


Disaster

In Middelaar that had been known for a long time and in Gennep they now also knew it. That is why the butchers from Gennep now bought their pigs in Middelaar and the farmers in Ottersum were left with their pigs. It was a complete disaster. Something had to happen. In Ottersum people were already walking around who could not close their pants anymore because they were forced to eat all their pork themselves. There was a busy meeting about the secret of Middelaar and everything was thought of. But they did not come out. The mood became hostile and there was even war language. “They all had to go to Middelaar to get a story. What did the farmers from Middelaar think, those Middelaarse pigs.Battle

Then all together to Middelaar to teach them mores there.Salvation from above

In Middelaar, people entrenched themselves at the Kolk opposite the church. That was handy because if there were malicious people, they could be thrown into the flock. The Pastor saw it all happen. He did not trust it and was afraid it would get out of hand. He looked up at the sky and shouted to his highest boss, "Do something, do something!" And then suddenly it started to rain and storm very hard. The "mind" triumphed, the ruffs repented and everyone drove home. But the Middelaar pig was now a household name and Middelaar became known as the pig land. That also explains the name of the Carnival Association De Krölstarte. It is a tribute to the Middelaar pig.
Name or use 'Unknown' if not known: De Krölstarte

Figure Type: Animal

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Unknown

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1/1/2010

Materials used: concrete/stone

Location: Dorpsstraat

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.