RD: 190330 - Koepelkerk - Enkhuizen
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 38.390 E 005° 03.457
31U E 639225 N 5834192
A Dutch benchmark (RD-punt) is located on top of the dome of the Koepelkerk in Enkhuizen
Waymark Code: WM1352W
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 09/18/2020
Published By:Groundspeak Regular Member Prof. Y. Lupardi
Views: 4

van wikipedia:

Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (afkorting: RD-coördinaten) zijn de coördinaten in het geodetisch coördinatensysteem dat voor Europees Nederland op nationaal niveau wordt gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden, zoals in een geografisch informatiesysteem (GIS) en op kaarten van het kadaster en andere overheden.

Om ervoor te zorgen dat alle landmeters van Nederland in RD kunnen werken, onderhoudt de afdeling Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster referentiepunten in heel Europees Nederland waarvan zij de RD-coördinaten bepaald hebben. Voor ongeveer 5500 van deze zogenaamde RD-punten is de ligging nauwkeurig bepaald door middel van driehoeksmeting. Voor het grootste deel zijn dat spitsen van kerktorens die alleen geschikt zijn als richtpunt.

De Koepelkerk in Hoorn is ook een RD-meetpunt (meetpunt 190330). Het meetpunt bevindt zich aan de voet van het kruis boven de koepel.


from wikipedia:

Coordinates in the system of the National Triangle Measurement or in short National Triangle Coordinates (abbreviation: RD coordinates) are the coordinates in the geodetic coordinate system that is used at national level for the European Netherlands as the basis for geographical indications and files, such as in a geographic information system (GIS) and on maps from the land registry and other authorities.

To ensure that all surveyors in the Netherlands can work in RD, the National Triangle Survey department of the Land Registry maintains reference points throughout the European Netherlands for which they have determined the RD coordinates. The location of approximately 5,500 of these so-called RD points has been accurately determined by triangulation. For the most part, these are spiers of church towers that are only suitable as a target.

The Koepelkerk in Hoorn is also an RD measuring point (point 190330). The measuring point is located at the base of the cross above the dome.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 132,694.00

Y coordinate: 516,976.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Dutch Coaster visited RD: 190330 - Koepelkerk - Enkhuizen 04/21/2022 Dutch Coaster visited it
Becktracker visited RD: 190330 - Koepelkerk - Enkhuizen 08/27/2020 Becktracker visited it

View all visits/logs