PEACE Albert Sweitzer 1952 - Deventer, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 15.151 E 006° 09.611
32U E 306163 N 5792924
Quick Description: In het centrum van Deventer staat een standbeeld van Nobelprijs winnaar Albert Sweitzer.
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 11/24/2021 10:18:14 PM
Waymark Code: WM15AQN
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 0

Long Description:
ALBERT SCHWEITZER

Albert Schweitzer leefde van 1875 tot 1965. Wie was hij en wat had hij met Deventer te maken?
Albert Schweitzer is afkomstig uit de Elzas in Noord-Frankrijk. Dat gebied hoorde toen nog bij Duitsland. Hij volgde een opleiding tot predikant en daarna tot arts. Hij was ook zeer muzikaal, had verstand van kerkorgels en leerde goed orgelspelen. Bovendien was hij een belangrijk denker en schrijver. Hij spoorde de mensen aan om eerbied te hebben voor alles wat leeft.
Op 38-jarige leeftijd vertrok hij naar het Afrikaanse land Gabon, waar hij met zijn vrouw in Lambarene een ziekenhuis oprichtte. Daar heeft hij duizenden mensen behandeld.

Zestien maanden na zijn aankomst in Lambarene brak de Eerste Wereldoorlog uit. Albert Schweitzer en zijn vrouw Helene werden geïnterneerd als bondgenoten van de vijand. In 1917 werden ze naar Frankrijk teruggestuurd en in een interneringskamp gevangen gehouden. Pas in 1918 werden zij vrijgelaten. Het duurde nog vijf jaar voordat Albert Schweitzer terugkeerde naar de Lambarene. Het ziekenhuis daar was in de tussentijd vervallen tot een ruïne. Toch bleef hij geloven in zijn ideaal. Hij bouwde even verderop een nieuw en beter ziekenhuis. In 1927 werden de eerste patiënten opgenomen. Het ziekenhuis breidde zich steeds verder uit tot aan Schweitzers dood in 1965.

Voor zijn werk in Lambarene ontving Albert Schweitzer internationale eerbewijzen, waaronder de Nobelprijs voor de vrede (1952) en de Orde van Verdiensten (1955). Zijn kennissen wisten dat hij geheel leefde volgens de stelregel van Goethe ‘doe goed voor de zuivere liefde van het goede’. Hij deed zijn werk met hoofd, hart en ziel. Hij was voor miljoenen burgers in Europa hét voorbeeld en symbool van praktische naastenliefde en ethische humaniteit.


In Deventer werd een fonds opgericht om zijn werk in Afrika te steunen. Zelf kwam Schweitzer enkele keren naar Deventer om hier een orgelconcert te geven in de Lebuinuskerk en om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis in Lambarene. Na zijn dood bleef er in Deventer een Albert Schweitzer Centrum gevestigd in het Penninckshuis. Dat was de reden dat er in 1974 op de Brink bij de Penninckshoek een beeld van Albert Schweitzer werd geplaatst. Het werd onthuld door de toenmalige koningin Juliana.
In 2012 kwam de bekende Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu bij een bezoek aan Deventer op deze plek bloemen leggen en een toespraak houden. In navolging van Albert Schweitser zet deze bisschop zich in voor armen in zieken in Zuid-Afrika.

(visit link)

Eng
ALBERT SCHWEITZER

Albert Schweitzer lived from 1875 to 1965. Who was he and what did he have to do with Deventer?
Albert Schweitzer comes from Alsace in northern France. At that time, that area was still part of Germany. He trained as a preacher and then a doctor. He was also very musical, understood church organs and learned to play the organ well. In addition, he was an important thinker and writer. He urged people to have respect for all living things.
At the age of 38 he left for the African country of Gabon, where he and his wife set up a hospital in Lambarene. There he treated thousands of people.

Sixteen months after his arrival in Lambarene, the First World War broke out. Albert Schweitzer and his wife Helene were interned as allies of the enemy. In 1917 they were sent back to France and held in an internment camp. They were not released until 1918. It took another five years for Albert Schweitzer to return to the Lambarene. The hospital there had in the meantime fallen into ruin. Yet he continued to believe in his ideal. He built a new and better hospital a little further on. The first patients were admitted in 1927. The hospital continued to expand until Schweitzer's death in 1965.

For his work in Lambarene, Albert Schweitzer received international honors, including the Nobel Peace Prize (1952) and the Order of Merit (1955). His acquaintances knew that he lived entirely according to Goethe's maxim 'do good for the pure love of good'. He did his work with head, heart and soul. He was the prime example and symbol of practical charity and ethical humanity for millions of citizens in Europe.

In Deventer a fund was set up support his work in Africa. Schweitzer himself came to Deventer several times to give an organ concert here in the Lebuinuskerk and to raise money for his hospital in Lambarene. After his death, an Albert Schweitzer Center remained in the Penninckshuis in Deventer. That was the reason that in 1974 a statue of Albert Schweitzer was placed on the Brink near the Penninckshoek. It was unveiled by the then Queen Juliana.
In 2012, the well-known South African bishop Desmond Tutu came to lay flowers and give a speech on a visit to Deventer. Following Albert Schweitser, this bishop is committed to helping the poor in the sick in South Africa.
Field of Accomplishment: Peace

Year of Award: 1952

Primary Relevant Web Site: [Web Link]

Secondary Relevant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
VISIT LOGS

1. The waymark coordinates must be personally visited.

2. Give the date and a description of your visit

3. Post at least one photo taken at the time of your visit
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Nobel Laureates
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited PEACE  Albert Sweitzer 1952 - Deventer, NL 12/19/2021 PetjeOp visited it