Cardo - Doesburg, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 00.393 E 006° 07.835
32U E 303061 N 5765654
Quick Description: Daar waar de oude en de nieuwe IJssel bij elkaar komen staat dit permanente kunstwerk dat onderdeel was van de IJsselbiënnale van 2017
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/1/2021 4:45:55 AM
Waymark Code: WM15BHK
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 3

Long Description:
De sculpturen van Marieke de Jong (Nederland, 1972) maken architectuur en de omgeving inzichtelijk. Haar sculpturen leiden het oog door de heldere constructie, je ziet hoe de dingen in elkaar zitten. Ze betrekt daarbij altijd nadrukkelijk de ruimte eromheen. Daar gaan haar beelden in op, ook als ze zich ertegen afzetten. Ze vereenvoudigt veel in haar werk en wat er als tastbaar resultaat uitkomt, is vaak zowel een bouwwerk als een geraamte. Je kunt de ribben tellen.
Ze werkt tegelijkertijd met het idee van gezichtsbedrog.
Wat ruimtelijk oogt, kan bij haar plat zijn, of andersom.
Daardoor zijn haar beelden altijd verrassend.

Haar beeld voor de IJsselbiënnale aan de Barend Ubbinkweg in Doesburg heeft die paradoxale dynamiek van het statische ook als uitgangspunt, Het stratenplan van Doesburg is al 500 jaar hetzelfde maar de waterwegen verplaatsen zich voortdurend.

Voor haar beeld baseert Marieke de Jong zich op een oude gietijzeren lantaarnpaal die rond 1900 is gegoten door Ubbink IJzergieterij (nu Gieterij Doesburg).
Van oudsher is de IJssel de rivier van de ijzergieterijen die de voorlopers zijn van de Hoogovens in IJmuiden.

Het beeld ‘Cardo’ gaat ook uit van markeringen voor de scheepvaart. Als er een obstakel in het vaarwater is, wordt dat bijvoorbeeld aangegeven met een zogenaamde ‘cardinale betonning’. Die aanwijzing bestaat uit twee zwarte kegels die loodrecht boven elkaar staan.
De twaalf objecten van Marieke de Jong verwijzen naar die aanwijzing: ze maakt hiermee de verbinding tussen stad en water zichtbaar.
Cardo is één van de twee permanente kunstwerken die tijdens de IJsselbiënnale 2017 worden gerealiseerd.

Eng
The sculptures of Marieke de Jong (Netherlands, 1972) provide insight into architecture and the environment. Her sculptures lead the eye through the clear construction, you can see how things are put together. They always explicitly involves the space around it. Her images are absorbed in that, even if they oppose it. She simplifies a lot in her work and what comes out as a tangible result is often both a structure and a skeleton. You can count the ribs.
She works simultaneously with the idea of optical illusion.
What looks spacious can be flat with her, or vice versa.
As a result, her images are always surprising.

Her image for the IJssel Biennale on the Barend Ubbinkweg in Doesburg also takes the paradoxical dynamics of the static as a starting point. The street plan of Doesburg has been the same for 500 years, but the waterways are constantly moving.

Marieke de Jong bases her image on an old cast iron lamppost that was cast around 1900 by Ubbink IJzergieterij (now Gieterij Doesburg).
The IJssel has traditionally been the river of the iron foundries that are the predecessors of the Hoogovens in IJmuiden.

The 'Cardo' image is also based on markings for shipping. If there is an obstacle in the fairway, this is indicated, for example, by a so-called 'cardinal buoy'. That clue consists of two black cones perpendicular to each other.
Marieke de Jong's twelve objects refer to this clue: she makes the connection between city and water visible.
Cardo is one of the two permanent works of art that will be realized during the IJssel Biennale 2017.
Title: Cardo

Artist: Marieke de Jong

Media (materials) used: gietijzer

Date of creation or placement: 2017

Location (specific park, transit center, library, etc.): Not listed

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Cardo - Doesburg, NL 12/3/2021 PetjeOp visited it