Monument Japanse Zeetransporten - Bronbeek - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 59.660 E 005° 56.954
31U E 702470 N 5764515
Quick Description: Monument for the thousands of soldiers and civilians who perished whilst being shipped around by the Japanese during WWII
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/27/2021 5:43:26 AM
Waymark Code: WM15FD0
Published By: Groundspeak Regular Member coisos
Views: 2

Long Description:
NL Van bron
Het monument ‘Japanse Zeetransporten’ op Landgoed Bronbeek te Arnhem is opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 22.000 A.B.D.A. militairen, burgers en Romusha’s die tijdens deze erbarmelijke transporten om het leven zijn gekomen.

Van begin 1942 tot half 1945 werden ruim 68.000 dwangarbeiders in Oost Azië over zee getransporteerd, waarvan er meer dan 22.000 zijn omgekomen (33%). Deze transporten werden uitgevoerd om geallieerde krijgsgevangenen, burgers en Romusha’s te vervoeren, die vervolgens slavenarbeid moesten verrichtten bij de aanleg van vliegvelden o.a. in Singapore en spoorlijnen zoals de Birma-Siam en de Pakan Baroe spoorweg. Ook naar China, Japan of Mantsjoerije werden zij vervoerd om te werken in mijnen, op scheepswerven, etc.

De dwangarbeiders werden in de hitte van de tropen of de kou in de noordelijke streken vervoerd, soms met duizenden opeengepakt in de scheepsruimen. Tijdens het transport kregen zij vrijwel geen water en voedsel en er was geen sanitair. Deze schepen werden ‘Hellships’ genoemd. Als norm van het aantal dat aan boord stierf, accepteerden de Japanse bezetter een percentage van 5%. De schepen vervoerden op het dek ook oorlogsmaterieel. Dit was de reden dat de geallieerden deze schepen torpedeerden en bombardeerden. Hierbij zijn duizenden slachtoffers gevallen. De Japanners markeerden de schepen niet met de Rode Kruisvlaggen of anderszins als teken dat er zich gevangenen aan boord bevonden.

Het monument is onthuld op 17 augustus 2004 door twee overlevenden van de Japanse zeetransporten, de heren Herklots en Bloem en twee van hun kleinkinderen. Na de onthulling vond een herdenkingsplechtigheid plaats, waarbij schrijfster Marion Bloem sprak over de ervaringen van haar vader die de torpedering van de Junyo Maru heeft overleefd. De herdenkingstoespraak werd gehouden door de heer R. Boekholt, Brig. Gen. b.d. en de overdenking door Monseigneur R.Ph. Bär.

De ontwerpster van het gedenkteken, Anneriet de Pijper, bracht haar eerste levensjaren met haar moeder door in de Japanse kampen Tjihapit, Moentilan en Banjoe Biroe. Haar vader kwam om toen het transportschip Junyo Maru werd getorpedeerd.
ENG From source
The monument 'Japanse Sea Transports' at the Bronbeek Estate in Arnhem was erected in memory of the more than 22,000 A.B.D.A. soldiers, civilians and Romushas who lost their lives during these appalling transports.

From early 1942 to mid-1945, more than 68,000 forced laborers in East Asia were transported by sea, of which more than 22,000 died (33%). These transports were carried out to transport Allied prisoners of war, civilians and Romushas, who then had to perform slave labor in the construction of airports in Singapore and railway lines such as the Burma-Siam and the Pakan Baroe railway. They were also transported to China, Japan or Manchuria to work in mines, shipyards, etc.

The forced laborers were transported in the heat of the tropics or the cold of the northern regions, sometimes crammed into the holds of ships by the thousands. During the transport they received almost no water and food and there was no sanitary. These ships were called "Hellships". As a standard of the number who died on board, the Japanese occupiers accepted a percentage of 5%. The ships also carried war material on deck. This was why the Allies torpedoed and bombed these ships. Thousands of victims have been killed as a result. The Japanese did not mark the ships with the Red Cross flags or otherwise to indicate that there were prisoners on board.

The monument was unveiled on August 17, 2004 by two survivors of the Japanese sea transports, Messrs. Herklots and Bloem, and two of their grandchildren. After the unveiling, a commemoration ceremony took place, at which writer Marion Bloem spoke about the experiences of her father who survived the torpedo of the Junyo Maru. The memorial speech was delivered by Mr. R. Boekholt, Brig. Gene. b.d. and the meditation by Monsignor R.Ph. Bar.

The designer of the memorial, Anneriet de Pijper, spent her early years with her mother in the Japanese camps Tjihapit, Moentilan and Banjoe Biroe. Her father was killed when the transport ship Junyo Maru was torpedoed.
Who placed it?: BEGO

When was it placed?: 17 august 2004

Who is honored?: soldiers and civilans who died at the Japanese sea transports in WWII

Website about the Monument: [Web Link]

Visit Instructions:
- Please provide a photo you have taken of the monument or memorial.

- And please write a little about your visit to the site. Tell us what you thought, did you liked it?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Human Migration Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Monument Japanse Zeetransporten - Bronbeek - Arnhem, NL 3/14/2022 PetjeOp visited it
Becktracker visited Monument Japanse Zeetransporten - Bronbeek - Arnhem, NL 10/13/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs