Vickers Wellington bommenwerper - Mijdrecht - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 12.410 E 004° 54.217
31U E 630075 N 5785751
Quick Description: Vickers Wellington bommenwerper
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 3/19/2022 1:56:16 PM
Waymark Code: WM15XW1
Published By: Groundspeak Premium Member 3l diesel
Views: 2

Long Description:
05 mei 1943.

Op de RAF basis Dalton, North Yorkshire, UK, werd alles gereed gemaakt voor een bombardementsvlucht naar de stad Dortmund, Duitsland.

Vickers Wellington bommenwerpers van het 428 Squadron van de Canadese Luchtmacht ( RCAF ), werden klaargemaakt voor vertrek. De bemanningen namen hun plaatsen in en melden zich allen aan hun piloot via de intercom.

596 vliegtuigen vertrekken van diverse basis in Engeland voor hun missie naar Duitsland. Van deze vliegtuigen zouden er uiteindelijk 31 niet terugkeren.

De bommenwerper groep werd aangestuurd door een groepje Mosquito vliegtuigen die als doelmarkeer vliegtuigen (Pathfinders), het beoogde doel moesten aangeven met hun gekleurde parachutefakkels.

Na de lange vlucht naar het doelgebied werden de aanwezige bommen gedropt boven de stad Dortmund. Op de terugvlucht werden de aanwezige Duitse zoeklichten goed in de gaten gehouden. Ook keken de schutters uit naar eventuele nachtjagervliegtuigen die de bommenwerpers probeerde neer te schieten.

De Duitse nachtjagerpiloot Hans Dieter Frank vliegende in het Duitse radargebied "Gorilla", werd door zijn vluchtleiding richting een aanwezige bommenwerper gestuurd. Het toestel, Vickers Wellington HE727, met squadron code NA-K van 428 Sqdn, RCAF, kwam in zicht boven de provincie Utrecht. Boven de polder Groot Mijdrecht, kregen de zoeklichten vanuit de Ronde Hoep, Ouderkerk a/d Amstel, de Wellington in hun zicht en de Duitse nachtjager ging tot de aanval over.

Wellington HE727 raakt in brand na de aanval en de piloot , Robert Moulton,gaf de order om het vliegtuig te verlaten per parachute.

Navigator Carter kon uit de Wellington springen en komt in de buurt van Uithoorn neer, net als radiotelegrafist Hoddinott.

Carter zag de Wellington brandend een bocht naar links maken om aan zijn belager te ontkomen en misschien een noodlanding te maken.De Wellington is niet meer in de lucht te houden en piloot Moulton kan met grote moeite het dorp Wilnis ontwijken. Seconden later raasde de Wellington over de grasdrogerij aan de Mijdrechtse dwarsweg om enkele meters verder de grond in te slaan.

Uiteindelijk is er alleen een groot gat te zien in het weiland, wat is volgelopen met water uit de aangrenzende sloot.

De wrakstukken die op het weiland werden gevonden, werden afgevoerd en ook diverse lichaamsdelen werden gevonden met kleding van de piloot.

Op 6 mei 1943 werden de gevonden stoffelijke resten van piloot Moulton begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Wilnis.

Op 07 juni 2001 werd door de gemeenteraad van de gemeente "De Ronden Venen", besloten Wellington HE727 en de nog aanwezige stoffelijke resten van de 2 vermiste bemanningsleden te gaan bergen.

De uiteindelijke berging werd gedaan onder leiding van de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht en begon op 2 september 2002 en zou uiteindelijk 4 weken duren.

De gevonden wrakstukken werden schoongemaakt en uitgesorteerd en de gevonden stoffelijke resten werden overgebracht naar de Berging en Identificatieteam van de Koninklijke Landmacht.

De gevonden munitie werd afgevoerd en onschadelijk gemaakt.

De gevonden stoffelijke resten werden geidentificeerd en op 27 november 2002 met militaire begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Wilnis.

Op 29 maart 2003 werd een monument onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van Wellington HE727, dit monument staat naast de ingang van de begraafplaats aan de Julianalaan te Wilnis.

Diverse onderdelen, waaronder één van de motoren kunnen worden bekeken in het Luchtoorlog en Verzetsmuseum, St Crash 40-45.

bron (visit link)
--------------------------
May 05, 1943.

At the RAF base Dalton, North Yorkshire, UK, everything was prepared for a bombing flight to the city of Dortmund, Germany.

Vickers Wellington bombers of the Canadian Air Force's 428 Squadron (RCAF), were readied for departure. The crews took their seats and all reported to their pilot via the intercom.

596 aircraft depart from various bases in England for their mission to Germany. Of these aircraft, 31 ultimately failed to return.

The bomber group was controlled by a group of Mosquito aircraft that, as target marking aircraft (Pathfinders), had to indicate the intended target with their colored parachute flares.

After the long flight to the target area, the present bombs were dropped over the city of Dortmund. On the return flight, the present German searchlights were closely monitored. The gunmen also looked out for any night fighter planes that the bombers tried to shoot down.

The German night fighter pilot Hans Dieter Frank flying in the German radar area "Gorilla", was directed by his flight control towards an existing bomber. The aircraft, Vickers Wellington HE727, with squadron code NA-K of 428 Sqdn, RCAF, came into view over the province of Utrecht. Above the Groot Mijdrecht polder, the searchlights from the Ronde Hoep, Ouderkerk a/d Amstel, caught sight of the Wellington and the German night fighter attacked.

Wellington HE727 catches fire after the attack and the pilot, Robert Moulton, gave the order to leave the plane by parachute.

Navigator Carter was able to jump out of the Wellington and lands near Uithoorn, as did radio operator Hoddinott.

Carter saw the Wellington make a burning left turn to escape its attacker and possibly make an emergency landing. The Wellington is no longer in the air and pilot Moulton is able to avoid the village of Wilnis with great difficulty. Seconds later, the Wellington raged over the grass drying area on the Mijdrechtse side road before hitting the ground a few meters further.

In the end, only a large hole can be seen in the meadow, which has been flooded with water from the adjacent ditch.

The wreckage found on the pasture was removed and various body parts were found with the pilot's clothing.

On May 6, 1943, the remains of pilot Moulton were buried at the Dutch Reformed cemetery in Wilnis.

On June 7, 2001, the municipal council of the municipality of "De Ronden Venen" decided to salvage Wellington HE727 and the remains of the 2 missing crew members.

The final salvage was done under the direction of the Salvage Service of the Royal Netherlands Air Force and started on September 2, 2002 and would eventually last 4 weeks.

The wreckage found was cleaned and sorted and the remains were transferred to the Salvage and Identification Team of the Royal Netherlands Army.

The found ammunition was disposed of and defused.

The found remains were identified and on November 27, 2002 with military interred at the Dutch Reformed cemetery in Wilnis.

On March 29, 2003, a memorial was unveiled in memory of the crew of Wellington HE727, this memorial is located next to the entrance of the cemetery at the Julianalaan in Wilnis.

Various parts, including one of the engines, can be viewed at the Air War and Resistance Museum, St Crash 40-45.

bron (visit link)
Property Permission: Public

Commemoration: de bemanning van het vliegtuig

Date of Dedication: Not listed

Access instructions: Not listed

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Location of waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Vickers Wellington bommenwerper - Mijdrecht - NL 3/20/2022 Andre 61 visited it