Hoogwater Peil - Gouda, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 00.421 E 004° 42.822
31U E 617623 N 5763205
Quick Description: Plaquette ter herinnering aan het hoge water tijdens de watersnood ramp in 1953 bij Gouda.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 3/27/2022 9:48:22 AM
Waymark Code: WM15Z17
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 2

Long Description:
Door de direct verbinding met de Noordzee is Gouda ook nu nog onderhevig aan eb en vloed.
Bijna ging het mis in Gouda in het jaar 1953. Tijdens de watersnoodramp stond ook hier het water 3.80M hoog en klotste over de dijk.
Gouda ontsnapte ter nauwernood aan de ramp door de volgende actie...
Vlakbij, bij Nieuwerkerk aan de IJssel, was de situatie al kritiek. Om vier uur ’s nachts spoelde er al water over de onverharde Groenendijk en om 5u30 uur sloeg er een gat in van 15 meter! Om een ramp te voorkomen, vorderde burgemeester Vogelaar ‘in naam der koningin’ het schip de ‘Twee Gebroeders’
Het schip werd in het gat gevaren (wat een gevaarlijke onderneming was) Het gat was ondertussen al veel groter geworden en het 38 meter lange schip paste precies in het gat. Zodoende kon de dijk worden gedicht en werd het 'achterland' waaronder Gouda ook gespaard.

Lees hier meer over Gouda tijdens de watersnoodramp:
(visit link)

Situatie 2017
"Gouda is begonnen met het verstevigen van de IJsseldijk. Dat is nodig omdat het water in de Hollandsche IJssel door de klimaatontwikkeling blijft stijgen en de dijk daardoor niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Bij een te hoge waterstand kan een deel van de stad onder water komen te staan.

"Als doorgaat wat er allemaal voorspeld wordt, komen er zwaardere regenbuien en wordt het peil in de rivier hoger", zegt Marco Kastelein van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Eb en vloed
"Hier bij Gouda heb je nog eb en vloed. Dus de gevolgen van vloed zijn in Gouda zichtbaar. Dat scheelt het wel een paar meter tussen laag en hoog water, dus dan moet die dijk behoorlijk sterk zijn."

"Daarom is het nodig om de dijk nu te versterken om ook in de toekomst bestand te zijn tegen nieuwe situaties en te zorgen dat mensen droge voeten houden."

Als er veel hoogwater tegen de dijk aandrukt, dan kan deze wegglijden en het land erachter overstromen. De dijk verhogen ligt dan ook voor de hand, maar dat zou te veel ruimte in beslag nemen in de nabijgelegen binnenstad. Ook het uitzicht zou verslechteren.

Daarom is gekozen voor een nieuwe oplossing om de dijk met 15 centimeter een klein beetje te verhogen en in de dijk een soort ankers te plaatsen die moeten voorkomen dat de dijk door de druk van het hoge water wegglijdt.

Bindmiddel
"Dat doen we met een bindmiddel dat in diepe sleuven in het midden van de dijk wordt gedaan. Dat vermengt met de grond en werkt dan eigenlijk als een soort beton", zegt Kastelein. "Daardoor wordt de dijk sterker, maar nemen we minder ruimte in en dat is bij de binnenstad van Gouda wel een punt."

Het is een nieuwe techniek die eerder is getest tijdens een proef, maar nog nooit in de praktijk is toegepast. Eind maart moet de dijkverzwaring zijn afgerond. Volgend jaar worden ook de twee sluizen in Gouda aangepast. Eerst volgt er nog een onderzoek naar de staat van de Keersluis en de Mallegatsluis."

(visit link)

Eng
Due to the direct connection to the North Sea, Gouda is still subject to ebb and flow.
Things almost went wrong in Gouda in 1953. During the flood disaster, the water here was also 3.80 m high and splashed over the dike.
Gouda narrowly escaped the disaster by the following action...
Nearby, at Nieuwerkerk aan de IJssel, the situation was already critical. At four o'clock in the morning water was already washing over the unpaved Groenendijk and at 5.30 pm a hole of 15 meters struck! To prevent a disaster, mayor Vogelaar requisitioned the ship the 'Twee Gebroeders' 'in the name of the queen'
The ship was sailed into the hole (which was a dangerous undertaking). The hole had meanwhile become much bigger and the 38 meter long ship fit exactly in the hole. In this way the dike could be closed and the 'hinterland', including Gouda, was also spared.

Read more about Gouda during the flood disaster here:
(visit link)

Situation 2017
"Gouda has started reinforcing the IJsseldijk. This is necessary because the water in the Hollandsche IJssel continues to rise due to climate development and the dike no longer meets the safety standards. If the water level is too high, part of the city can be flooded. come to be.

"If everything that has been predicted continues, there will be heavier rain showers and the level in the river will rise," says Marco Kastelein of the Rijnland Water Board.

ebb and flow
"Here at Gouda you still have ebb and flow. So the consequences of high tide are visible in Gouda. That makes a difference of a few meters between low and high water, so the dike must be quite strong."

"That is why it is necessary to strengthen the dike now to be able to withstand new situations in the future and to ensure that people keep their feet dry."

If a lot of high water presses against the dike, it can slide and flood the land behind it. Raising the dyke is therefore an obvious choice, but that would take up too much space in the nearby city centre. The view would also deteriorate.

That is why a new solution has been chosen to raise the dike a little bit by 15 centimeters and to place a kind of anchors in the dike to prevent the dike from sliding due to the pressure of the high water.

binder
"We do this with a binding agent that is placed in deep trenches in the middle of the dike. It mixes with the soil and then acts like a kind of concrete," says Kastelein. "This makes the dike stronger, but we take up less space and that is a point in the city center of Gouda."

It is a new technique that has previously been tested in a trial, but has never been applied in practice. The dyke reinforcement should be completed by the end of March. The two locks in Gouda will also be adjusted next year. First, there will be an investigation into the condition of the Keersluis and the Mallegatsluis."

(visit link) artikel/2155876-droge-voeten-in-toekomst-door-innovatieve-dijkverzwaring-gouda
Natural or man made event?: Natural

What type of marker?: Wall plaque

When did this occur?: 1953

Website related to the event..: [Web Link]

Visit Instructions:
A picture showing the level along with any markers telling of what had occurred can be used. Better yet would be a picture of you or someone standing next to the high level mark, that would show if you would have been just wading or completely submersed.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest High Level Marks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Hoogwater Peil - Gouda, NL 4/9/2022 PetjeOp visited it