Heilig Hartbeeld - Oudenbosch - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 51° 35.333 E 004° 31.894
31U E 606100 N 5716425
Quick Description: Heilig Hartbeeld - Oudenbosch
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 4/29/2022 7:03:28 AM
Waymark Code: WM163XT
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
Het neogotische Heilig Hartbeeld werd gemaakt door Jan Custers en gemodelleerd naar een Christusbeeld van Bertel Thorvaldsen. Het werd op 15 augustus 1922, OLV Hemelvaart, onthuld door dr. Gribbling van het Heilig Hartcomité en ingewijd door pastoor De Wit. Het is geplaatst voor de RK-begraafplaats.

Een natuurstenen, staande Christusfiguur houdt zijn handen zegenend naar voren. Op zijn borst is het vlammende Heilig Hart te zien. Hij staat op een voetstuk met ojiefprofielen en op de hoeken voluten. Op de sokkel is aan de voorzijde een plaquette aangebracht met de tekst
CHRISTO RIGI SVO AMANTISSIMO CIVES VETERI BVSCENSIS DIE 15 AVGVSTI 1922

Het beeld staat in een plantsoen langs de straat. Erachter is een halfronde bakstenen muur opgericht, met ondiepe cassetten, hierop staat een gepleisterde colonnade met rondbogen op vierkante zuilen.
bron (visit link)

////////////////

Een Heilig Hartbeeld is een standbeeld gewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Van de devotie tot het Heilig Hart is al sprake in de 13e eeuw. Rond de wisseling van 19e naar de 20e eeuw werd de Heilig Hartverering nieuw leven ingeblazen. In deze periode werden onder andere diverse katholieke kerken gebouwd gewijd aan het Heilig Hart, zoals de Sacré-Cœur in Parijs, met het mozaïek Christus in majesteit, en de Heilig Hartkerken in Oss en Breda. Er werden veel Heilig Hartbeelden geplaatst in en rond de kerken, op de Heilig Hartkerk of Paterskerk in Eindhoven staat zelfs een H. Hartbeeld op de kerktoren. In Nederland zijn de Heilig Hartbeelden vooral te vinden in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Een Heilig Hartbeeld bestaat in de regel uit een staande Christusfiguur, gekleed in een lang geplooid gewaad. Meestal is op de borst een vlammend hart zichtbaar. De handen kunnen zegenend zijn opgeheven of wijzen naar het hart. In een aantal gevallen werden bijfiguren geplaatst, vaak in een driehoekscompositie, Vooral na de instelling van het feest van Christus Koning in 1925 werd Christus ook als koning verbeeld, met koninklijke attributen als een kroon of scepter. Zeldzaam is de vorm waar Christus zit op een troon,
bron (visit link)
-------------
The neo-Gothic Sacred Heart statue was made by Jan Custers and modelled on a statue of Christ by Bertel Thorvaldsen. It was unveiled on 15 August 1922, Assumption Day, by Dr Gribbling of the Sacred Heart Committee and consecrated by Father De Wit. It was placed in front of the RK cemetery.

A natural stone, standing figure of Christ is holding his hands out in blessing. On his chest is the flaming Sacred Heart. He is standing on a pedestal with ogee-shaped profiles and volutes at the corners. On the front of the pedestal is a plaque with the text
CHRISTO RIGI SVO AMANTISSIMO CIVES VETERI BVSCENSIS DIE 15 AVGVSTI 1922

The statue stands in a park along the street. Behind it, a semi-circular brick wall with shallow cassettes has been erected, on which a plastered colonnade with round arches on square columns stands.
source (visit link)

/////////////////

A Sacred Heart statue is a statue dedicated to the Sacred Heart of Jesus.
Devotion to the Sacred Heart was already mentioned in the 13th century. Around the turn of the 19th and 20th centuries, new life was breathed into Sacred Heart devotion. During this period, various Catholic churches were built dedicated to the Sacred Heart, such as the Sacré-Cœur in Paris, with the mosaic Christ in Majesty, and the Sacred Heart Churches in Oss and Breda. Many Sacred Heart statues were placed in and around the churches; the Sacred Heart Church or Paterskerk in Eindhoven even has a Sacred Heart statue on the church tower. In the Netherlands, Sacred Heart statues can mainly be found in the provinces of North Brabant and Limburg.

A Sacred Heart statue generally consists of a standing figure of Christ, dressed in a long pleated robe. Usually a flaming heart is visible on the chest. The hands may be raised in blessing or point to the heart. In a number of cases, secondary figures were placed, often in a triangular composition. Especially after the institution of the feast of Christ the King in 1925, Christ was also depicted as king, with royal attributes such as a crown or sceptre. Rare is the form where Christ is seated on a throne,
source (visit link)
Associated Religion(s): Katholiek

Statue Location: langs de Sint Bernaertsstraat thv nr 18

Entrance Fee: gtratis

Artist: Jan Custers

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Heilig Hartbeeld - Oudenbosch - NL 5/1/2022 Andre 61 visited it