WO 2 monument begraafplaats - Kamerik - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 07.004 E 004° 53.704
31U E 629753 N 5775715
WO 2 monument begraafplaats - Kamerik
Waymark Code: WM165G1
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 05/10/2022
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 0

Tekst op de plaquette voor de muur op de grond

Het oorlogsmonument in Kamerik is een gemetselde gedenkmuur,
teken van onverzettelijkheid. Het symboliseert de dam die de Nederlanders opwierpen tegen de vijand.
de ijsselsteentjes zijn gekozen omdat ze klein en ruw zijn.
Er zijn een paar stenen van mindere kwaliteit in verwerkt, omdat ook minder betrouwbare mensen deel uitmaken van de bevolking.
De voorkant is siermetselwerk, uitgevoerd in kruisverband met een snijvoeg.
Het siermetselwerk lat zien dat de bevolking het gezicht naar buiten strak en onverzettelijk houdt.

Op de voorzijde zijn drie hardstenen platen aangebracht.
de middelste plaat is later aangebracht.
Op de rechterplaat staan de zes namen vermeld van de vijf Kamerrikkers die in de tweede Wereldoorlog omkwamen en de inwoner van Kamerik die in 1947 in het toenmalige Nederlands-Indië omkwamen.
Op de linkerplaat is het wapen van de destijds nog zelfstandige gemeente Kamerik aangebracht.
Op de middelste plaat staan de namen van de twee vanuit Kamerik weggevoerde joodse kinderen.

Aan de achterkant is het metselwerk bewust onregelmatig gehouden en voorzien van zogeheten geborsteld platvol voegwerk.
Dit om uit te drukken dat, achter de sterke en strakke uitstraling wel degelijk veel ellende en chaos werd beleeft.
Huisvrouwen moesten bijvoorbeeld onder steeds moeilijker omstandigheden zorgen voor eten en kleding.

De muur is afgedekt met een harstenen band waarin de spreuk is uitgehouwen
"leven gegeven voor een vrij leven'
er is gekozen voor een harde en zware sten, omdat de oorlog hard en zwaar op de gemeente drukte.
bovenop de hardstenen balk staat een zogenaamde rollaag.
Deze loopt schuin af als teken van de veranderde leefomstandigheden gedurende de oorlog.
Het hardstenen blok op de linkerhoek is zodoende hoger dan het hardstenen blok aan de rechterkant, in de rollaag zijn verbrande stenen stenen aangebracht ter nagedachtenis van de zes gevallenen
De vlaggenmast achter het gedenkteken symboliseert dat de Nederlandse vorstin achter de bevolking bleef staan

De twee treden die voor de muur liggen zijn door een verticale steen als het ware gespeten, oorlog brengt altijd tweedeling, maar de muur is één geheel
---------------

Text on the plaque in front of the wall

The war memorial in Kamerik is a brick memorial wall,
a sign of intransigence. It symbolises the dam the Dutch erected against the enemy.
The ijssel stones were chosen because they are small and rough.
A few stones of lesser quality have been incorporated, because less trustworthy people are also part of the population.
The front is decorative masonry, done in cross bond with a cutting joint.
The ornamental brickwork shows that the population keeps its face to the outside world firm and uncompromising.

On the front there are three bluestone plates.
The middle slab was added later.
On the right-hand slab are the six names of the five Kamerrikkers who died in the Second World War and the Kamerik resident who died in 1947 in the then Dutch East Indies.
On the left-hand plaque is the coat of arms of the municipality of Kamerik, which at the time was still independent.
The names of the two Jewish children deported from Kamerik are inscribed on the central plaque.

At the rear, the brickwork was deliberately kept irregular and covered with so-called brushed flat pointing.
This is to express that, behind the strong and austere appearance, a lot of misery and chaos was experienced.
Housewives, for example, had to provide food and clothing under increasingly difficult circumstances.

The wall is covered with a resin band in which the motto is carved
"life given for a free life
a hard and heavy stone was chosen, because the war was hard and heavy on the community.
On top of the hardstone band is a so-called rolling stone.
On top of the bluestone beam is a so-called rolling stone, which is slanted as a sign of the changed living conditions during the war.
The bluestone block on the left-hand corner is therefore higher than the bluestone block on the right-hand side, and in the rolling stone layer there are burnt stones in memory of the six fallen.
The flagpole behind the memorial symbolises that the Dutch monarch continued to stand behind the population

The two steps in front of the wall are split by a vertical stone, war always brings division, but the wall is one whole
Property Permission: Public

Commemoration: de oorlogsslachtoffers

Date of Dedication: Not listed

Access instructions: Not listed

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Location of waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited WO 2 monument begraafplaats - Kamerik - NL 05/12/2022 Andre 61 visited it