st Plechelmus - Oldenzaal, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 18.733 E 006° 55.711
32U E 358790 N 5797785
Quick Description: Voor de grote Plechelmus kerk staat het standbeeld van St Plechelmus
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 5/15/2022 11:44:51 AM
Waymark Code: WM16635
Published By: Groundspeak Premium Member Weathervane
Views: 0

Long Description:
Het Beeld
"Het beeld is opgericht door de Oldenzaalse gemeenschap om uiting te geven aan zijn dank aan de stads- en kerkpatroon Plechelmus voor de bescherming tijdens de oorlogsjaren. Dit gebeurde bij de viering van het duizendjarig bestaan van de Plechelmuskerk in 1950.
Plechelmus van Oldenzaal († ca. 715), bisschop; Van Plechelmus is niet veel bekend. Hij was een monnik uit Ierland, zoals zoveel geloofsverkondigers uit die tijd. Waarschijnlijk maakte hij deel uit van het gezelschap rond Otger en Wiro. Zij preekten in de gewesten Gelder en Kleef. Met de afgodenbeelden verwijderden zij uit de traditionele heiligdommen allerlei heidense gebruiken, en maakten aldus het hart van de mensen ter plaatse bereid om Christus te ontvangen. Getuige een opschrift in de oude kapittelhof te Oldenzaal werd Plechelmus geroemd als 'opofferend herder' en 'Vader van Oldenzaal'. Gedrieën werden ze begraven in Odiliënberg bij Roermond. Dat Plechelmus in Oldenzaal gepreekt zou hebben, berust waarschijnlijk op legende. Die eer komt toe aan Lebuïnus († 780) en Marchelm (ook Marcellinus genoemd: † 762) (Heiligen-3s)."

(visit link)
Over st Plechelmus
"Plechelmus was volgens zijn tiende-eeuwse Vita of levensbeschrijving van Ierse afkomst. De oudste vermelding van zijn naam, Pleghelm, staat in de zogeheten Liber Vitae Dunelmensis, een handschrift uit één van de twee hierna genoemde Britse kloosters, waarvan de inschrijving der namen uit de periode 679-840 rond 840 plaatsvond. Vanuit het klooster Lindisfarne of Wearmouth-Jarrow in Northumbria reisde Plechelmus rond het midden van de achtste eeuw naar het Europese vasteland.

Ten tijde van Pepijn III, Frankische koning tussen 751 en 768, werkte Plechelmus als missionaris en had daarbij de kloosters te Prüm en Echternach in de Eifel als uitvalsbasis. Van daaruit trok hij naar het noorden, samen met zijn metgezel Otger. De Westfaalse plaats Stadtlohn heeft Otger als kerkpatroon, en vermoedelijk ook als stichter van de kerk. Ook de kerk van Groningen - sinds de dertiende eeuw gewijd aan St. Maarten - had oorspronkelijk Otger als patroon, en waarschijnlijk eveneens als stichter.

Klik op foto voor vergrotingPlechelmus is sinds 954 patroon van de kapittelkerk van Oldenzaal, een kerk die hij vermoedelijk rond het jaar 765 zelf had gesticht en bij die gelegenheid wijdde aan de heilige Silvester. Er zijn verder géén andere kerken bekend die reeds vóór het jaar 1000 aan Plechelmus gewijd waren. Plechelmus is volgens zijn Vita in het klooster te Sint Odiliënberg bij Roermond gestorven en begraven, evenals zijn metgezellen Wiro en Otger.

De oudste vermelding van Plechelmus voor wat betreft het bisdom Utrecht dateert uit het laatst van de tiende eeuw. In het zogeheten Psalterium van Wolbodo uit die jaren staat zijn naam (Pleghelm) in de litanie van heiligen vermeld, samen met die van een aantal andere, in het bisdom Utrecht vereerde heiligen. Bisschop Balderik - van 917 tot 977 bisschop van Utrecht - liet de relieken van Plechelmus, Wiro en Otger verheffen, hetgeen gelijk staat met een heiligverklaring. Inderdaad is bij opgravingen in de kerk van St. Odiliënberg een tiende-eeuws reliekengraf gevonden. Sinds 1686 is de kerk van St. Odiliënberg gewijd aan de heiligen Wiro, Plechelmus en Otger.

Twentse Plechelmuskerken zijn als afsplitsing van de Oldenzaalse St. Plechelmusparochie in de 17e eeuw ontstaan te Rossum, Deurningen en Saasveld.

In 2004 is het 1050-jarig jubileum gevierd van de St. Plechelmusparochie te Oldenzaal. Bij die gelegenheid is een jubileumboek uitgegeven dat de nieuwste stand van zaken weergeeft betreffende het onderzoek naar deze heilige. In dat jaar is ook een reconstructie tot stand gekomen van de middeleeuwse gregoriaanse gezangen voor de feestdag - 15 juli - van Plechelmus in zijn kerk te Oldenzaal: het Plechelmusofficie."
(visit link)

Eng
Het beeld
"The statue was erected by the Oldenzaal community to express its gratitude to the city and church patron Plechelmus for its protection during the war years. This happened during the celebration of the thousandth anniversary of the Plechelmuskerk in 1950.
Plechelmus van Oldenzaal († ca. 715), bishop; Not much is known about Plechelmus. He was a monk from Ireland, like so many preachers of the day. He was probably part of the company around Otger and Wiro. They preached in the provinces of Gelder and Cleves. With the idols they removed from the traditional sanctuaries all kinds of pagan customs, thus preparing the hearts of the local people to receive Christ. Judging by an inscription in the old chapter house in Oldenzaal, Plechelmus was praised as 'sacrificing shepherd' and 'Father of Oldenzaal'. The three of them were buried in Odiliënberg near Roermond. That Plechelmus would have preached in Oldenzaal is probably based on legend. That honor belongs to Lebuïnus († 780) and Marchelm (also called Marcellinus: † 762) (Saints-3s)."

(visit link)

about st Plechelmus
"Plechelmus, according to his tenth-century Vita or biography, was of Irish descent. The earliest record of his name, Pleghelm, is in the so-called Liber Vitae Dunelmensis, a manuscript from one of the two British monasteries mentioned below, whose names are inscribed from the period 679-840 took place around 840. From Lindisfarne or Wearmouth-Jarrow Monastery in Northumbria, Plechelmus traveled to mainland Europe in the mid-eighth century.

At the time of Pepin III, Frankish king between 751 and 768, Plechelmus worked as a missionary, using the monasteries at Prüm and Echternach in the Eifel as a base. From there he moved north, along with his companion Otger. The Westphalian town of Stadtlohn has Otger as its patron saint, and presumably also as the founder of the church. The church of Groningen - dedicated to St. Maarten since the thirteenth century - originally had Otger as patron, and probably also as founder.

Click on the photo to enlarge Plechelmus has been patron of the collegiate church of Oldenzaal since 954, a church that he probably founded around the year 765 and dedicated it to Saint Silvester on that occasion. No other churches are known that were already dedicated to Plechelmus before the year 1000. According to his Vita, Plechelmus died and was buried in the monastery at Sint Odiliënberg near Roermond, as did his companions Wiro and Otger.

The oldest mention of Plechelmus with regard to the diocese of Utrecht dates from the end of the tenth century. In the so-called Psalterium of Wolbodo from those years his name (Pleghelm) is mentioned in the litany of saints, together with that of a number of other saints venerated in the diocese of Utrecht. Bishop Balderik - bishop of Utrecht from 917 to 977 - had the relics of Plechelmus, Wiro and Otger elevated, which is equivalent to a canonization. Indeed, during excavations in the church of St. Odiliënberg, a tenth-century relic grave has been found. Since 1686, the Church of St. Odiliënberg has been dedicated to Saints Wiro, Plechelmus and Otger.

Twentse Plechelmus Churches originated in the 17th century as a split from the Oldenzaalse St. Plechelmus parish in Rossum, Deurningen and Saasveld.

In 2004 the 1050th anniversary of the St. Plechelmus parish in Oldenzaal was celebrated. On that occasion, an anniversary book was published that reflects the latest state of affairs regarding research into this saint. In that year a reconstruction was also made of the medieval Gregorian chants for the feast day - July 15 - of Plechelmus in his church in Oldenzaal: the Plechelmusofficie."
(visit link)
Associated Religion(s): roman chatolic

Statue Location: next to the Plechelmus church

Entrance Fee: free

Artist: Cephas Stauthamer

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.