Het wasvrouwtje - Beek, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 49.785 E 005° 55.289
31U E 701300 N 5746139
Was vrouwtje in een parkje in Beek
Waymark Code: WM16VVY
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 10/13/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 0

In Beek komen meerdere natuurlijke bronnen aan de oppervlakt, geen wonder dus dat juist in Beek de plaats is waar de was industrie zich ontwikkelde.
Het bronzen beeld is gemaakt door Jan Schoenmakers.

"Het romantische beeld dat nu in het Beekse parkje te zien is, maskeert nogal de zware inspanningen die wasvrouwen zich destijds moesten getroosten tegen weinig loon.

Veel vrouwen wasten één keer per maand drie dagen achter elkaar. “Dit zware werk gebeurde allemaal met de hand.” Het was dan van de meest arbeidsintensieve taken, dat wassen. Wasvrouwen wasten linnengoed met zeep aan de rand van een beek of rivier, of in een fontein of wasplaats. Ze wreven het op stenen van houten planken en zo nodig zand toe om vlekken en aangekoekt vuil te verwijderen. Om te beginnen, voordat ze er met een klopper op begonnen te verwijderen, om zoveel mogelijk mogelijk te verwijderen.

Het Wasvrouwtje zit met het gezicht naar de straat, het wasgoed in haar hand. De vijver waarin ze zich spiegelt en de was doet, wordt gevuld met water van bron De Oorsprong dat uit de stuwwal is afgeleid en door een groen uitgeslagen houten waterrad wordt verplaatst. Het ontwerp van dit watermolenrad is ontleend aan een pentekening van rond 1820, gemaakt door Daniël Kerkhoff. Peter Arts is de maker van het huidige waterrad dat onlosmakelijk is verbonden met de bezigheden van Het Wasvrouwtje."
(visit link)

Eng
Several natural sources surface in Beek, so it's no wonder that Beek is the place where the laundry industry developed.
The bronze statue was made by Jan Schoenmakers.

"The romantic image that can now be seen in the Beekse park rather masks the heavy efforts that washerwomen had to make at the time for little pay.

Many women wash once a month for three days in a row. “This heavy work was all done by hand.” It was then one of the most labour-intensive tasks, that of washing. Washerwomen washed linen with soap at the edge of a stream or river, or in a fountain or laundry room. They rubbed it on stones from wooden planks and if necessary sanded it to remove stains and encrusted dirt. For starters, before they started to remove with a beater on it, to remove as much as possible.

The Washer Lady sits facing the street, the laundry in her hand. The pond in which she reflects and does her laundry is filled with water from the source De Oorsprong, which is derived from the moraine and is moved by a green wooden water wheel. The design of this water mill wheel is derived from a pen drawing from around 1820, made by Daniël Kerkhoff. Peter Arts is the maker of the current water wheel that is inextricably linked to the activities of Het Wasvrouwtje."
(visit link)
Name or use 'Unknown' if not known: Het Wasvrouwtje

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Jan Schoenmakers

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1984

Materials used: bronze

Location: a little park

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Het wasvrouwtje - Beek, NL 04/29/2023 PetjeOp visited it