Kunst galerie Het harten huis - Amerongen, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 59.929 E 005° 27.500
31U E 668757 N 5763760
Kunst galerie in een oud monumentaal pand
Waymark Code: WM18PZ5
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 09/08/2023
Published By:Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 0

Galerie het Hartenhuis is een bijzondere plek in Amerongen waar je kunst kunt kopen, beleven, ervaren, proeven en voelen.

Mijn naam is Daniëlle Jaspers, kunstenares en eigenaresse van de galerie . Ik verkoop mijn kunstwerken vanuit mijn galerie en online. Daarnaast stel ik mijn atelier & galerie regelmatig open voor het publiek en organiseer ik er kleine events met kunst, verhalen vertellen en muziek. Elke week geef ik er schilderworkshops.

Uiteraard is er een mogelijkheid om de kunstwerken op afspraak vrijblijvend te bekijken. Dat kan op elke dag van de week.

Ik wil mijn kunst en op termijn dat van andere gelijkgestemden graag toegankelijk maken voor een breder publiek. Juist in deze onzekere tijden van verandering denk ik dat wij kunst harder nodig hebben dan ooit. Kunst vanuit de spirituele en diepe gevoelslaag. Kunst die verbindt en mensen laat genieten en kunst die ons het gevoel van levensvreugde en eigenwaarde geeft. Kunst die ons spiegels van de ziel voor houdt. Zo’n plek wil ik graag creëren.

Wil je uitgenodigd worden voor (openingen van) speciale exposities, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Op 2 juni 2020 heb ik met mijn gezin de sleutel van het Hartenhuis ontvangen en begin oktober heb ik de deuren van mijn galerie geopend. In eerste instantie is de galerie bedoeld om er mijn eigen schilderijen een plek te geven, ze te tonen aan geïnteresseerden en te verkopen. Een paar keer per jaar richt ik een expositie in naar een thema waaraan ik werk, zoals momenteel Ode aan de aarde waarbij ik schilderijen maak met aarde uit diverse landen en de schilderijen die ik creëer op muziek van Ludovico Einaudi.

Het komende jaar ga ik voelen hoe dat is en zal ik kijken welke kunst en activiteiten worden toegevoegd. Kunst van kunstenaars die passen bij mij en mijn manier van werken of juist een totaal andere kijk hebben. Ik laat het voor nu open en stel me open voor wat wil ontstaan.

Een ding is zeker; ook de muzen muziek en verhalen vertellen zullen in de galerie gehoord willen worden. Voor mij is muziek, net als schilderen een essentieel onderdeel van het leven en de levenskunst. Vaak laat ik mij in mijn schilderwerken leiden door velerlei soorten muziek.

Inmiddels is de galerie ook ingewijd als plek waar ik mijn geliefde cursussen intuïtief schilderen geef. Mijn atelier in de tuin is intiemer en zodoende meer om zelf te schilderen en mijn sessies kunstzinig dynamsich coachen te geven.


Eng
Galerie Het Hartenhuis is a special place in Amerongen where you can buy, experience, taste and feel art.

My name is Daniëlle Jaspers, artist and owner of the gallery. I sell my artwork from my gallery and online. I also regularly open my studio & gallery to the public and organize small events with art, storytelling and music. I give painting workshops there every week.

It is of course possible to view the works of art by appointment without obligation. This can be done on any day of the week.

I would like to make my art and eventually that of other like-minded people accessible to a wider audience. Especially in these uncertain times of change, I think we need art more than ever. Art from the spiritual and deep layer of feeling. Art that connects and makes people enjoy and art that gives us a sense of zest for life and self-esteem. Art that holds up mirrors of the soul to us. I would like to create such a place.

If you would like to be invited to (openings of) special exhibitions, sign up for the newsletter.

On June 2, 2020, my family and I received the keys to the Hartenhuis and I opened the doors of my gallery at the beginning of October. The gallery is primarily intended to house my own paintings, to show them to interested parties and to sell them. A few times a year I organize an exhibition based on a theme I am working on, such as currently Ode to the Earth where I make paintings with soil from various countries and the paintings I create to music by Ludovico Einaudi.

In the coming year I will feel what that is like and see what art and activities are added. Art by artists who suit me and my way of working or who have a completely different view. I leave it open for now and open myself up to what wants to arise.

One thing is certain; the muses of music and storytelling will also want to be heard in the gallery. For me, music, just like painting, is an essential part of life and the art of living. I often let myself be guided by many types of music in my paintings.

The gallery has now also been inaugurated as a place where I teach my beloved intuitive painting courses. My studio in the garden is more intimate and therefore more suitable for painting yourself and giving my sessions artistic, dynamic coaching.
Type of art sold: Painting

Type of gallery: Profit

Artists: One artist

Address:
Overstraat 16 3958 BT Amerongen


Phone number: Not listed

website: Not listed

Price range: Not listed

Visit Instructions:
Give a narrative of your experience. What did you think of the work? Did you buy anything? Photos are always welcome too. Please no virtual visits.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Art Galleries
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.