Kuisbeeld Acacia hof - Mill- NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 51° 41.161 E 005° 46.760
31U E 692117 N 5729773
Kruisbeeld met links en rechts de namen van mensen die hier lagen, in de beschrijving vind u meer info
Waymark Code: WM19YZ5
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 05/15/2024
Published By:Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 0

Aan de Hoogstraat in Mill is de locatie Acaciahof te vinden. Deze naam kreeg deze locatie eind 2015 toen
de Stichting Acaciahof werd opgericht om hier een Mariakapel te realiseren en de locatie te ontwikkelen
tot een plek voor ontmoeting, gedenken en herdenken.
Voorheen heeft op deze locatie een kerk gestaan die zowel door protestanten als door katholieken is
gebruikt. De kerk is gesloopt en overgebleven is een deel van de voormalige begraafplaats. De graven
van zowel het protestante als het katholieke kerkhof zijn geruimd. De namen van de katholieken die
hier begraven waren staan gebeiteld op acht panelen die onderdeel uitmaken van de Calvarieberg op
dit terrein. Naast de Calvarieberg zorgen zes acaciabomen uit 1884 voor de bijzondere sfeer in dit park.
Vandaar dat ook besloten is deze sfeervolle plek de Acaciahof te noemen.

Het oude R.K. kerkhof aan de Hoogstraat

Op het oude kerkhof aan de Hoogstraat stond tot 1878 de Parochiekerk, ook met als patroonheilige
WILLIBRORDUS. De bouwdatum van deze kerk is onbekend. Ook is onbekend of dat kerkgebouw de
eerste kerk van Mill was of dat er daarvóór misschien al een kapel heeft gestaan.
De naam Mill wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1060 en wel als ‘Millen’. Het is dus zeer
aannemelijk dat er al eerder een kerkgebouw heeft gestaan. In het jaar 1326 kreeg Mill patronaatsrecht,
wat wil zeggen dat het toen een zelfstandige Parochie werd en dat er een pastoor benoemd mocht
worden. Vóór deze tijd was de kerk van Mill onderhorig aan haar moederkerk te Boxmeer.
Vele van onze voorouders zijn rondom deze kerk begraven en vele bedroefde Millenaren hebben deze
gewijde grond betreden.
Toen de oude kerk in 1878 werd gesloopt en de grond geëaliseerd was is de vrij gekomen grond aan
de Hoogstraat gewijd en als kerkhof in gebruik genomen. Nooit zijn er zoveel graven tegelijk gedolven
als na de “SLAG OM MILL” in de meidagen van 1940. Ruim dertig Nederlandse soldaten plus negen
burgerslachtoffers hebben daar een tijdelijke rustplaats gevonden. Ook werd er een veertigtal
Duitse soldaten ter aarde besteld. Tot een korte tijd daarna kon men er nog begraven worden,
mits er al naaste familieleden lagen begraven.
In 1949 kwam, na inzegening door Pastoor Rath, het nieuwe kerkhof aan de Wanroijseweg in gebruik.
Omdat het oude kerkhof, door achterstallig onderhoud, er steeds slechter bij kwam te liggen besloot
het kerkbestuur onder Pastoor Brans om de zerken te laten verwijderen en er een park aan te leggen.
De toenmalige Verkenners, nu Scouts genaamd, hebben toen alle leesbare namen en jaren van
overlijden minutieus genoteerd. Deze zijn daarna allemaal in tien zuilen gebeiteld die er nu staan,
naast de toen ook vernieuwde Calvarieberg.

Het Herdenkingsmonument

Direct na de oorlogsdagen van 10 en 11 mei 1940 zijn in Mill al voorbereidingen getroffen voor de
oprichting van een Herdenkingsmonument voor de slachtoffers. Het werd een groot zwaar houten
kruis met aan weerszijden houten schilden met daarop de namen van de gesneuvelde Nederlandse
soldaten en omgekomen burgerslachtoffers. Dit monument stond op het oude kerkhof aan de Hoogstraat.
Tot 1948 heeft de jaarlijkse Herdenking daar plaats gevonden. Dit monument zou een tijdelijk
monument zijn.
Een schets van het definitieve monument werd op een briefkaart, met het verzoek om een donatie,
vooral naar de vele Nederlandse Militairen verstuurd die in Mill en omgeving gelegerd waren geweest.
De schets was van de hand van architect Jan Strik uit Mill en laat een soort koepelkapel zien met een
beeldhouwwerk geplaatst op een sokkel.
Tijdens de Herdenking op 10 mei 1949 – de veteranen wilden van geen andere datum weten – is dit
nieuwe Herdenkingsmonument, gemaakt door Peter Rovers uit Heijen, onthuld door de toenmalige
Commissaris van de Koningin professor De Quaij. Het Herdenkingsmonument stelt een treurende
vrouw voor die het oorlogstuig vertrapt, zoals de beeldhouwer het voor zich zag.
In eerste instantie stond het monument aan de Hoogstraat, schuin tegenover het oude kerkhof.
In de jaren zestig werd het verplaatst naar het plein aan de Langenboomseweg waar later de ingang voor
fietsers van de Mavoschool zou komen. Daardoor moest het weer verplaatst worden, nu naar de huidige
locatie op het III-R.I.-plantsoen bij de ingang van Fitland. Het Comité 4 en 5 mei had al eerder plannen
om het Herdenkingsmonument naar het oude kerkhof te verplaatsen.
(visit link)

-------------------------

The Acaciahof location can be found on the Hoogstraat in Mill. This location was given this name at the end of 2015
the Acaciahof Foundation was founded to realize a Marian chapel here and to develop the location
into a place for meeting, remembering and commemorating.
Previously, there was a church at this location that was owned by both Protestants and Catholics
used. The church has been demolished and part of the former cemetery remains. The graves
from both the Protestant and the Catholic cemetery have been cleared. The names of the Catholics who
The goods buried here are carved on eight panels that form part of the Calvary
this area. In addition to the Calvary, six acacia trees from 1884 create the special atmosphere in this park.
That is why it was decided to call this attractive place the Acaciahof.

The old R.K. cemetery on Hoogstraat

Until 1878, the parish church stood in the old cemetery on the Hoogstraat, also with the patron saint
WILLIBRORDUS. The construction date of this church is unknown. It is also unknown whether that church building is the
Mill's first church or that there may have been a chapel before that.
The name Mill is first mentioned in the year 1060 as 'Millen'. So it is very
It is likely that a church building had existed there before. In the year 1326 Mill received patronage rights,
which means that it then became an independent parish and that a pastor was allowed to be appointed
become. Before this time, the church of Mill was subordinate to its mother church in Boxmeer.
Many of our ancestors are buried around this church and many sad Millennials have it
tread on consecrated ground.
When the old church was demolished in 1878 and the ground was leveled, the freed up land was used
the Hoogstraat was dedicated and used as a cemetery. Never have so many graves been dug at the same time
as after the “BATTLE OF MILL” in the May days of 1940. More than thirty Dutch soldiers plus nine
civilian victims have found a temporary resting place there. There was also about forty
German soldiers ordered to the ground. Until a short time later people could still be buried there,
provided close relatives were already buried.
In 1949, after blessing by Pastor Rath, the new cemetery on Wanroijseweg came into use.
Because the old cemetery, due to overdue maintenance, was becoming increasingly deteriorated
the church council under Pastor Brans to have the tombstones removed and a park built there.
The then Scouts, now called Scouts, all have legible names and years
death meticulously noted. These were all subsequently carved into ten columns that now stand,
next to the then renovated Calvary.

The Memorial

Immediately after the war days of May 10 and 11, 1940, preparations were already made in Mill for the
creation of a memorial for the victims. It became a large, heavy wooden one
cross with wooden shields on either side bearing the names of the fallen Dutch
soldiers and civilian victims. This monument stood in the old cemetery on Hoogstraat.
The annual Commemoration took place there until 1948. This monument would be a temporary one
be a monument.
A sketch of the final monument was placed on a postcard, with the request for a donation,
especially sent to the many Dutch soldiers who had been stationed in Mill and the surrounding area.
The sketch was by architect Jan Strik from Mill and shows a kind of domed chapel with a
sculpture placed on a pedestal.
During the Commemoration on May 10, 1949 - the veterans did not want to know of any other date - this is
new commemorative monument, made by Peter Rovers from Heijen, unveiled by the then
Queen's Commissioner Professor De Quaij. The Memorial depicts a mourner
woman trampling the weapons of war, as the sculptor envisioned it.
Initially, the monument stood on Hoogstraat, diagonally opposite the old cemetery.
In the 1960s it was moved to the square on Langenboomseweg, where the entrance later became
cyclists from the Mavoschool would come. As a result, it had to be moved again, now to the current one
location on the III-R.I. park at the entrance to Fitland. The 4 and 5 May Committee had plans earlier
to move the Memorial to the old cemetery.
(visit link)
Type of cross: Latin cross

Material used: Stone (granite, sandstone, marble, ...)

Characteristics of this cross:
Kruis meet jezus figuur


Describe the location:
acaciahof is een oud kerkhof en nu in gebruik als herdenkingsruimte, in de beschrijving vind u meer


Is this cross commemorative ?: Yes

Year of manufacture: Not listed

Visit Instructions:
Post at least one photograph of this cross.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Christian Crosses
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Kuisbeeld Acacia hof - Mill- NL 05/15/2024 Andre 61 visited it