Het Schoutenhuis - Den Burg, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 53° 03.264 E 004° 47.802
31U E 620420 N 5879831
Bijzonder is vooral de deur met zijn guirlande versieringen
Waymark Code: WM1A8VC
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 07/09/2024
Published By:Groundspeak Premium Member prussel
Views: 0

"Het ‘Schoutenhuys’.

De restauratiedatum 1981 is vereeuwigd via muurankers in de gevel.

De fraai versierde toegangsdeur uit 1655 is ook in oude luister hersteld. De bloemguirlandes langs de deur zijn verschillend in uitvoering, omdat de ene kant door de meester werd uitgevoerd en de andere kant door de knecht. Binnen vindt u nog een bijzonder monument. Uit het oude landhuis Brakestein bij Oudeschild, komt een kamerschot. Deze rijkversierde wand werd in 1787 gemaakt door de kunstenaar Andries Warmoes. Het schot is in 1987 gerestaureerd. Op de vier panelen staan de elementen water,vuur,wind en aarde afgebeeld. Hierin komen terug beelden over vogels, visvangst, tuinieren en smeden. Een vergelijking met de beroemde Franse kunstenaar Francois Boucher (1703-1770) leert dat Warmoes zijn werk als voorbeeld nam.
De wand is omlijst met uitzonderlijk mooi houtsnijwerk.
Bijzonder is het marmereffect, op de houten ondergrond geschilderd.

De zij-ingang van het gebouw was vroeger de hoofdingang van het schoutshuis. Na vele omzwervingen zijn in 1981 de oude wapenstenen van Texel en Den Burg weer in de gerestaureerde gevel teruggeplaatst. Ook de trapgevel (gebouwd in 1611) die jarenlang afwezig was is in oude luister hersteld.
Rechts van dat oorspronkelijke raadhuis lag het schoutshuis. In die tijd maakte een fraaie tuin deel uit van het erf, waar nu het parkeerterrein is van het hotel. Daar was tevens de toegang naar de overwelfde kerkers van de gevangenis. Deze kunt u nog steeds bewonderen, maar dan onder het genot van een drankje, want het is nu de kelderbar van het hotel. Als laatste zat hier een Duitser vast, die op tweede kerstdag 1780 een schaap had gestolen bij ’t Horntje. Met schapendieven liep het op Texel niet goed af: hij werd opgehangen op de Vismarkt, bij het Waaggebouw. En als afschrikwekkend voorbeeld werd zijn lijk later opnieuw opgehangen op de Hoge Berg, zodat het vanaf de schepen op zee te zien was."
(visit link)

Eng
"The 'Schoutenhuys'.

The restoration date of 1981 is immortalized via wall anchors in the facade.

The beautifully decorated entrance door from 1655 has also been restored to its former glory. The flower garlands along the door differ in design, because one side was made by the master and the other side by the servant. Inside you will find a special monument. A room partition comes from the old Brakestein country house near Oudeschild. This richly decorated wall was made in 1787 by the artist Andries Warmoes. The bulkhead was restored in 1987. The four panels depict the elements water, fire, wind and earth. This includes images of birds, fishing, gardening and blacksmithing. A comparison with the famous French artist Francois Boucher (1703-1770) shows that Warmoes took his work as an example.
The wall is framed with exceptionally beautiful wood carvings.
The marble effect painted on the wooden surface is special.

The side entrance of the building used to be the main entrance to the sheriff's house. After many wanderings, the old coat of arms of Texel and Den Burg were placed back in the restored facade in 1981. The stepped gable (built in 1611), which was absent for years, has also been restored to its former glory.
The sheriff's house was located to the right of the original town hall. At that time, a beautiful garden was part of the yard, where the hotel's parking lot is now located. There was also the entrance to the vaulted dungeons of the prison. You can still admire this, but then while enjoying a drink, because it is now the hotel's cellar bar. Finally, a German was held here who had stolen a sheep from 't Horntje on Boxing Day 1780. Things did not end well for sheep thieves on Texel: he was hanged on the Vismarkt, near the Waaggebouw. And as a deterrent example, his body was later re-hung on the High Mountain, so that it could be seen from the ships at sea."
(visit link)
Style: Rococo

Type of building (structure): City hall, college, hospital or another building of public use

Date of origin:: 1611

Architect(s): Not listed

Web site of the object (if exists): Not listed

Address: Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the structure. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Baroque Architecture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.