De kerk van Houthem-St. Gerlach - Houthem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 50° 52.220 E 005° 47.902
31U E 696891 N 5639136
De huidige kerk werd gebouwd in 1720 op de plek van haar voorgangster.
Waymark Code: WM1A930
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 07/10/2024
Published By:Groundspeak Premium Member prussel
Views: 0

"De kerk van Houthem-St. Gerlach is een van de weinige barokkerken in Limburg. Het is een georiënteerde eenschepige kerk met een toren (dakruiter) op de westzijde van het dak en een trapeziumvormige absis aan de oostzijde. De kerk heeft een met leien gedekt zadeldak.

Bouwgeschiedenis

De geschiedenis van de kerk van St. Gerlachus begint al kort na de dood van de heilige, rond 1200. Op de plek waar Gerlachus in Houthem geleefd had werd een Norbertinessenklooster gesticht. In dezelfde tijd wordt er melding gemaakt van een kapel in Houthem, gewijd aan de H. Martinus, waar de mis gelezen werd. Houthem is zeker al van 1600 een zelfstandige parochie, die los stond van het klooster en de kloosterkerk, de huidige kerk van St.Gerlachus. In 1793, dus nog net voor de Fransen hier arriveerden en Houthem tot de Oostenrijkse Nederlanden behoorde, hief de Oostenrijkse keizer Josef II alle contemplatieve orden op en verdwenen de zusters voor goed uit Houthem. Het gebouwencomplex, inclusief de kerk (de stiftskerk of kloosterkerk), was toen al verlaten en bleef leeg achter. De huidige kerk werd gebouwd in 1720 op de plek van haar voorgangster. In 1751 beschilderde de Duitse barokschilder Johan Adam Schöpf fresco’s in het hele interieur van de kerk wat uniek is voor Nederland. Nadat kerk en klooster in 1786 waren verlaten werd ze in 1808 door de familie Schoenmaekers gerestaureerd en overgedragen aan de gemeente Houthem. In 1872-1873 wordt op kosten van Petrus Regout uit Maastricht de hele kerk overgeschilderd door J. Stroucken uit Roermond en J. van den Dijck uit Maastricht. Regout steunt ook bij de restauratie van plafond en toren van de kerk. Jhr.Mr. van Kessenich en zijn vrouw schenken de kerk ieder een kerkklok. In 1897 worden de sterk beschadigde frescotaferelen in de noordwand vervangen door schilderijen op doek, vervaardigd door Herman Bröcker uit den Haag. In 1961 stort een gedeelte van de kroonlijst in de zuidwand van het kerkgebouw in en een jaar later start een grootscheepse bouwkundige restauratie. In 1970 blijkt uit onderzoek, dat restauratie van de fresco’s van Schöpf mogelijk is en men begint in 1971 de overschilderingen van Stroucken en van den Dijck te verwijderen. Het werk van Schöpf uit 1751 en de restauratie daarvan in 1808 door Hermans worden weer zichtbaar. In latere fasen is o.a. een deel van het bladgoud vernieuwd. In 2004 startte opnieuw een grootscheepse restauratie."
(visit link)

Eng
"The church of Houthem-St. Gerlach is one of the few Baroque churches in Limburg. It is an oriented one-aisled church with a tower (roof turret) on the west side of the roof and a trapezoidal apse on the east side. The church has a slate-lined covered gable roof.

Construction history

The history of the church of St. Gerlachus begins shortly after the death of the saint, around 1200. A Norbertine monastery was founded on the spot where Gerlachus had lived in Houthem. At the same time, mention is made of a chapel in Houthem, dedicated to St. Martin, where mass was said. Houthem has been an independent parish since at least 1600, which was separate from the monastery and the monastery church, the current church of St. Gerlachus. In 1793, just before the French arrived here and Houthem became part of the Austrian Netherlands, the Austrian Emperor Josef II abolished all contemplative orders and the sisters disappeared from Houthem for good. The building complex, including the church (the Stiftskerk or monastery church), was already abandoned and left empty. The current church was built in 1720 on the site of its predecessor. In 1751, the German Baroque painter Johan Adam Schöpf painted frescoes throughout the interior of the church, which is unique for the Netherlands. After the church and monastery were abandoned in 1786, it was restored by the Schoenmaekers family in 1808 and transferred to the municipality of Houthem. In 1872-1873, the entire church was repainted by J. Stroucken from Roermond and J. van den Dijck from Maastricht at the expense of Petrus Regout from Maastricht. Regout also supports the restoration of the ceiling and tower of the church. Jhr.Mr. van Kessenich and his wife each donate a church bell to the church. In 1897, the badly damaged fresco scenes in the north wall were replaced by paintings on canvas, made by Herman Bröcker from The Hague. In 1961, part of the cornice in the south wall of the church building collapsed and a year later a large-scale architectural restoration started. In 1970, research showed that restoration of Schöpf's frescoes was possible and in 1971 the overpaintings by Stroucken and van den Dijck began to be removed. Schöpf's work from 1751 and its restoration in 1808 by Hermans become visible again. In later phases, some of the gold leaf was replaced. Another large-scale restoration started in 2004."
(visit link)
Style: Baroque

Type of building (structure): Large religious building (church, monastery, synagogue...)

Date of origin:: 1720

Architect(s): Not listed

Web site of the object (if exists): Not listed

Address: Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the structure. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Baroque Architecture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited De kerk van Houthem-St. Gerlach - Houthem, NL 07/11/2024 PetjeOp visited it