Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Martina / Statue of St. John of Nepomuk at church of St. Martin, Trešt, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member L@Troj
N 49° 17.608 E 015° 29.214
33U E 535403 N 5460194
CZ: Socha sv. Jana Nepomuckého na schodišti pred kostelem sv. Martina. EN: Statue of St. John of Nepomuk at church of St. Martin.
Waymark Code: WMAV1P
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 02/25/2011
Published By:Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 78

CZ:

Svatý Jan Nepomucký - životopis

Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340. O míste jeho narození nebylo nikdy pochyb, jde zcela jiste o tehdy trhovou ves Pomuk, náležející nedalekému cisterciáckému klášteru, jehož impozantní trosky pod Zelenou Horou jsou dodnes patrné. Cetné požáry prežil rane gotický kostel sv. Jakuba, v nemž byl s nejvetší pravdepodobností Jan pokrten (není totiž známo, že by v Pomuku ci sousedních Presanicích byla ješte jiná svatyne). Na míste, kam pozdejší tradice kladla svetcuv rodný domek, se dnes tycí barokní chrám, zasvecený Janove památce. Mnoho nevíme ani o Janových rodicích. Otec Velfín (Welfin) byl pomuckým rychtárem v letech 1355 - 1367. O matce budoucího svetce žádná zmínka neexistuje. Nekteré prameny sice hovorí o tom, že byla príslušnice pomuckého rodu Hasilu, ale tento údaj nelze prokázat.
Základy vzdelání Jan získal ve škole, která byla zrízena už kolem roku 1344 pri farním kostele sv. Jakuba. Další studia, která mel údajne absolvovat v Žatci, nebyla prokázána. Naopak je doloženo, že Jan studoval na Vysokém ucení v Praze a patril mezi nejlepší žáky.

Janovu cestu ke sláve i tragickému konci ukazuje tento chronologický prehled:

1369: verejný notár v Praze
1380: oltárník v katedrále sv. Víta
1383-1387: studia církevního práva v italské Padove
1387: kanovník u sv. Jiljí a doktor dekretu
1389: kanovník vyšehradské kapituly, dále generální vikár arcibiskupa pražského ve vecech duchovních
1390: Jan vymenuje dne 26.srpna své farárství u sv. Havla za úrad arcijáhna žateckého
20.3.1393: umírá Jan na mucidlech, jeho telo je svrženo z kamenného mostu do Vltavy
17.4.1393: Janovo telo se zachytilo na pravém brehu Vltavy, kde ho nalezli cyriaci z nedalekého kláštera, a ti Jana pohrbili.
31.5.1721: papež Inocenc XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného
19.3.1729: papež Benedikt XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za svatého

Prícin, z nichž nakonec vykrystalizovala Janova smrt, bylo nekolik. Hlavním duvodem bylo církevní schizma, a z toho vzniklé neprátelství mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Jenštejnem. Králi velmi záleželo na tom, aby mohl ovlivnovat dosazování biskupu a dalších vyšších církevních hodnostáru. V roce 1393 se tyto spory vyostrily v souvislosti s volbou nového kladrubského opata. Historické prameny hovorí o tom, že Jan zemrel proto, že stvrdil volbu kladrubského opata, a také proto, že byl úredníkem pražského arcibiskupa Jenštejna, králova úhlavního neprítele. Jiné prameny zase uvádejí jako dominantní prícinu Janovy smrti skutecnost, že se opovážil kritizovat samotného krále. A jako další možná prícina se uvádí, že Jan nechtel vyjevit králi zpovední tajemství královny. Nelze jednoznacne prokázat, co bylo pro tragický skon svetce hlavním duvodem, mnohé však nasvedcuje tomu, že práve zachování zpovedního tajemství dovedlo krále až k neprícetné nenávisti. O tom svedcí predevším králova nebývalá aktivita v mucírne. Vždyt osobne Jana pálil na boku pochodní, aby vyzvedel potrebné. Aby se pak definitivne zbavil umuceného svetcova tela, vydal rozkaz svrhnout ho vecer do Vltavy v míste, kde nyní na Karlove moste stojí socha sv. Jana.
Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta. Projevem velké úcty a vážnosti k jeho osobe jsou stovky soch, umístených prevážne na mostech nejen v našich zemích, ale i v zahranicí.
V roce 1993 vydal v nakladatelství Mladá fronta, edice Kolumbus, PhDr. Vít Vlnas monografii s názvem "Jan Nepomucký - ceská legenda".
Sv. Jan Nepomucký je považován za patrona vod. Jeho odkazu je venována i cást expozice nepomuckého muzea ci kláštera v Kladrubech u Stríbra. Do jeho rodište Nepomuka pricházejí rocne zejména ve výrocí Janovy tragické smrti stovky návštevníku vcetne významných církevních a verejných osobností uctít jeho památku.
---
Autor clánku: Mgr. Ludek Krcmár
vedoucí oddelení novejších dejin Západoceského muzea v Plzni
zverejneno: 15:52 17.01.2007

Zdroj informací: "http://www.sjn.cz/vypis.php?rubrika=176"
Další informace:
"http://www.sjn.cz/"
"http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Jan_Nepomuck%C3%BD"
"http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=jan-nepomucky-zivot-a-smrt&cisloclanku=2006120002"

EN:

St. John of Nepomuk - life

St. John of Nepomuk John of Pomuk was born about 1340. There have never been doubts about the place of his birth that is absolutely surely the then market village Pomuk belonging to a nearby Cistercian monastery whose impressive ruins below Zelená Hora (Green Hill) can be seen even now. The early Gothic Church of St. James, where John was most probably baptised (it is not known that in Pomuk or in a neighbouring village Presanice there was another sanctuary), survived numerous fires. In the place where according to a later tradition there was the saint's native home, nowadays there is the baroque temple sacred to John's memory. We do not know a lot of facts about John's parents. His father Velfín (Welfin) was a village mayor in Pomuk in 1355 - 1367. Mother of the future saint is not mentioned. Some sources indicate that she was a member of the Hasil family of Pomuk but this cannot be proved. John received his primary education at school established as early as about 1344 at the parish Church of St. James. Other studies, allegedly finished in the town of Žatec, were not proved. On the other hand, it is proved that John studied at the Prague University and ranked among the best students.

John's way towards his fame and tragic end is shown in the chronological summary as follows:

1369: notary public in Prague 1380: altar priest in the St. Vitus Cathedral
1383-1387: studies of canon law in Italian Padua
1387: a canon in the Church of St. Giles and Doctor of Decrees
1389: a canon of the Vyšehrad chapter and the vicar general of the Prague archbishop in the spirituals
1390: on 26th August John replaces his post of a parish priest in the Church of St. Havel by the office of the Žatec archdeacon
20th March 1393: John dies on tortures, his body is thrown down from a stone bridge to the river Vltava
17th April 1393: John's body got caught on the right bank of the river Vltava where it was found by Knights of the Cross from a nearby monastery who buried him.
31st May 1721: pope Innocent XIII declares John of Nepomuk beautified
19th March 1729: pope Benedict XIII declares John of Nepomuk a saint

St. John of NepomukThere were several causes resulting in John's death. The main reason was the church schism and subsequent hostility between King Wenceslas IV and archbishop Jenstejn. The king cared very much about his own influencing appointment of bishops and other senior church dignitaries. In 1393 these disputes worsened in connection with the election of a new abbot of the Kladruby monastery. Historical sources indicate that John died due to the fact that he confirmed the election of the abbot of the Kladruby monastery and also due to the fact that he was an official of the Prague archbishop Jenštejn, the king's sworn enemy. Other sources state as the main cause of John's death the fact that he had the audacity to criticize the king himself. As another possible cause it is stated that John did not want to reveal to the king the queen's secret of the confession. The main reason for the saint's tragic death cannot explicitly be proved, however a lot of facts indicate that just keeping secret of the confession resulted in the king's raving hate. This shows above all the king's unprecedented activity in the torture chamber. He himself burnt John's side with a torch in order to find out all necessary facts. In addition, in order to definitely dispose of the saint's body tortured to death, he gave the order to throw it in the evening to the river Vltava in the place where nowadays there is a statue of St. John on Charles Bridge.
The mortal remains of St. John of Nepomuk are located in the St. Vitus Cathedral. A token of a deep respect and esteem for his person are hundreds of his statues mostly situated on bridges not only in this country, but also abroad.
In 1993, publishing house Mladá fronta, library Kolumbus, issued a monograph by PhDr Vít Vlnas titled "Jan Nepomucký - ceská legenda" /”John of Nepomuk – Czech legend”/.
St. John of Nepomuk is considered a patron saint of waters. His heritage is the subject of a part of the exposition of the Nepomuk museum and the Kladruby monastery near the town of Stríbro. Every year hundreds of visitors including outstanding church dignitaries and notables come to his birthplace Nepomuk, in particular to commemorate an anniversary of John's tragic death, to honour his memory.
---
Article Author: Mgr. Ludĕk Krčmář

Source of the information: "http://www.sjn.cz/eng/st_john.htm"
More information (CZ):
"http://www.sjn.cz/eng/"
"http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Nepomuk"
Associated Religion(s): Roman Catholic

Statue Location: Třešť, Czech Republic

Entrance Fee: none

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Kurupira visited Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Martina / Statue of St. John of Nepomuk at church of St. Martin, Trešt, CZ 01/13/2013 Kurupira visited it
vlasem visited Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Martina / Statue of St. John of Nepomuk at church of St. Martin, Trešt, CZ 10/11/2011 vlasem visited it
L@Troj visited Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Martina / Statue of St. John of Nepomuk at church of St. Martin, Trešt, CZ 02/12/2011 L@Troj visited it

View all visits/logs