Natural Spring Svatého Gorazda - Osvetimany, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 05.161 E 017° 13.223
33U E 662118 N 5439392
Quick Description: CS: studanka sv. Gorazda // EN: Natural Spring St. Gorazd
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 12/3/2015 2:33:24 AM
Waymark Code: WMQ200
Published By: Groundspeak Regular Member Clan Riffster
Views: 38

Long Description:
CS:
Osvetimany - Z vrcholu známé poutní hory sv. Klimenta u Osvetiman je to jen kousek k jedné pusobivé chribské studánce. Sestoupíme k ní do úzkého žlebu pod lesní cestou smerující na blízkou Novou louku.
Od pocátku devadesátých let 20. století, s rozrustajícími se aktivitami brnenského Spolecenství sv. Gorazda a druhu Živé dedictví a Matice svatoklimentské na hore sv. Klimenta, nese studánka jméno Gorazdova. Do té doby se nazývala Zeyerova, Cyrilka, nejcasteji však Klimentský pramen, který je koneckoncu pametníky užíván ješte i dnes.

Chladivý proud vody, doplnený dvojramenným trámovým krížem s lidovým vyobrazením tzv. sedmipocetníku a protejší drevenou sochou Metodejova nástupce Gorazda, vás jiste osveží, jako tomu bylo i v dávných casech, kdy byl jedním z hlavních zdroju pitné vody pro nekolik desítek metru vzdálené klimentské hradisko, i pozdejší osídlení hory. Topograf Rehor Volný roku 1838 na základe informací osvetimanského faráre Vavrince Jugana jmenuje tento pramen jako sírový. Farár František Prikryl roku 1890 píše, že „pred branou hradiska byl obnoven malý rybnícek pri zrídle a pod tvrzí ve hluboké rokli studánka kamennými deskami vyzdená, z níž cerpá se podnes lécivá voda sirková". Ješte v roce 1939 obsahovala studánka Cyrilka malé množství síry a lidé její vodu užívali k úcelu lécby revmatických nemocí. Po dlouhých letech však prítomnost sirovodíku ve zdejší vode už není patrná.
Ješte v nedávné dobe se studánka nacházela ve velmi zanedbaném stavu, jemuž dopomohla sousední težba smrkové kulatiny. Proto se na jare roku 2012 ujali pramene osvetimanští prátelé lesa a za financování Lesním družstvem Osvetimany a obcí Osvetimany ji peclive rekonstruovali, zastrešili a doplnili príchozím mustkem. Opravená studánka byla posvecena boršickým farárem Antonem Kasanem pri príležitosti tradicní pouti na Klimentku 27. kvetna téhož roku.

Turisté a poutníci vyhledávají zdejší osvežující vodu nejen v poutním case, ale i behem ríjnového rozezpívaného setkání a koštu chribských vod na Klimentku, porádaného výtecným kyjovským muzikantem Jurou Petru. Nezapomene ji ale navštívit snad žádný z dalších pocetných návštevníku tohoto významného místa s letitou cyrilometodejskou tradicí. K této tradici se koneckoncu vztahuje i jedna z klimentských povestí, zaznamenaných pred léty písmákem Karlem Sedlaríkem z Korycan.

Zkazka vypravuje o cernoknežnících, bývalých stoupencích klimentských slovanských mnichu, vypuzených po smrti sv. Metodeje z Velké Moravy, kterí se usadili v hlubokých lesích a cinili dobré skutky. Lidé je nazývali „horskými mnichy" a jejich konání považovali za nadprirozené.

Jednou procházel pod Klimentkem chudý poutník a u studánky potkal sedícího starce v cerné kutne, který ho požádal o jídlo. Pocestný mu nabídl neco ze svých zásob a nasbírané lesní ovoce. Starec hbite pojedl, napil se krištálové vody z pramene a rázem jako by omládl a dobrodince oslovil: „Pojd se mnou do blízké skrýše, neco ti za tvou laskavost dám, ale na dar se mužeš podívat až doma, jinak z nej nic nebudeš mít." Tak se i stalo. Poutník vzal darovaný naplnený pytel na záda a otevrel jej až s matkou v rodné chalupe. Vysypaly se z nej samé zlatáky. Oba pak dekovali zázracnému dárci a žili spokojene až do smrti.

EN:
Osvetimany - From the top of the famous pilgrimage mountain Vol. Clement Osvetimany u is a short one impressive Chribské the well. Descend into her narrow Deep beneath the forest road leading to the nearby New Meadow.
Since the early nineties of the 20th century, with the swelling activities of the Community of St. Brno. Gorazd and species living heritage and nuts svatoklimentské at Mount St. Clement, bears the name Gorazdova spring. Until then he called Zeyerova, Cyrilka, but most Klimentská spring, which is after all the witnesses used even today.

Cooling water jet, complete with a two-arm beamed cross with the popular depiction of the so-called. Sedmipocetníku and across a wooden statue Metodejova successor Gorazd, you certainly refreshing, as it was in ancient times, when it was one of the main sources of drinking water for several dozen meters away Klimentská fort, and later settlement mountains. Free topographer Gregory in 1838 based on information osvetimanského pastor appoints Lawrence Jugan this spring as sulfur. Parson František Prikryl 1890, writes that "outside the gate fort was restored a small pond at the fountain, the stronghold of a deep ravine spring stone slabs lined, from which it draws to this day healing water Sirková." Even in 1939, contained a fountain Cyrilka small amounts of sulfur and men's water taking for the purpose of treatment of rheumatic diseases. After many years, the presence of hydrogen sulfide in the local water is no longer visible.
Even in recent times, spring was in a very dilapidated state, which helped neighboring mining spruce logs. Therefore, in the spring of 2012 took the spring forest osvetimanští friends and financing for the Forest team Osvetimany and municipalities Osvetimany it carefully reconstructed, roofed and completed incoming bridge. Corrected fountain was consecrated boršickým rector Anton Kasan on the occasion of the traditional pilgrimage to Klimentka May 27 of that year.

Tourists and pilgrims seek local invigorating water not only at the time of the pilgrimage, but also at its October meeting rozezpívaného and bones Chriby water on Klimentka, organized an excellent musician Kyjovské Jura Petru. Do not forget to visit but perhaps none of the other numerous visitors to this outstanding place with a long tradition of Cyril and Methodius. This tradition is, after all, applies one of the legends klimentských recorded years ago scribe Charles Sedlarík of Korycan.

Tells tales of wizards, former followers klimentských Slavic monks expelled after the death of St. Methodius in Great Moravia, who settled in deep forests and do good deeds. People called them "mountain monk" and their actions considered supernatural.

Once passed under Klimentka poor pilgrim and fountains met an old man sitting in a black robe, who asked him for food. The traveler offered him some of their inventory, and collected wild fruits. The old man quickly ate and drank the crystal waters of the fountain and suddenly seemed rejuvenated and benefactor, he said: "Come with me to a nearby hiding place, something you for your kindness give, but at present look up at home, otherwise it is nothing you will not have. "So it happened. The traveler took donated filled sack on his back and opened it up with his mother in his native cottage. poured out of him the same gold coins. They then thanked donors miraculous and they lived happily ever after.

Source/Zdroj: (visit link)
(visit link)
Public or Private Land?: Public

Public Land Fees?: public

Private Land access?: access via public forest roads

Visit Instructions:
Please post an original picture of the springs no GPS necessary along with your observations of the spring. What wildlife you saw if any and the condition of the springs. Water level was high, low. The area was clean, trashy ect. Any other knowledge or experiences you have had with this paticular spring that would help document it's history.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Springs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Bella visited Natural Spring Svatého Gorazda - Osvetimany, Czech Republic 10/16/2017 Bella visited it